Przetargi.pl
Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95

Gmina Głuszyca ogłasza przetarg

 • Adres: 58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8456263 , fax. 074 8456339
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuszyca
  ul. Grunwaldzka 55 55
  58-340 Głuszyca, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8456263, fax. 074 8456339
  REGON: 89071824800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gluszyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłodzka 95
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia składa się między innymi z następujących elementów: 1. organizacja robót w obrębie istniejącego mostu - przygotowanie pod wykonanie kładki drewnianej dla pieszych na czas budowy nowego obiektu; 2. usunięcie gruzu rzecznego i porostów roślinnych w pasie koryta cieku w obrębie projektowanego mostu na odcinku ok. 30 mb; 3. oczyszczenie koryta rzeki z zanieczyszczeń organiczno-mineralnych, z usunięciem starych gałęzi, konarów oraz większych kamieni poza obręb robót; 4. wykonanie tymczasowej kładki drewnianej o szerokości przejścia 1,50 m z dźwigarów drewnianych opartych na podwalinach drewnianych usytuowanych po obu stronach potoku bezpośrednio na gruncie, późniejsza rozbiórka kładki (dł. kładki: 5,0 m); 5. wykonanie mechanicznych robót ziemnych w skarpach i dnie koryta potoku pod posadowienie konstrukcji gruntowo-powłokowej; wykopy na odkład w gruntach kat. IV nawodnionych z odwozem urobku na odległość do 1 km; 6. profilowanie podłoża gruntowego kat. IV pod posadowienie powłoki oraz jej zasypkę; 7. przygotowanie fundamentu (tzw. poduszki) z pospółki pod posadowienie powłoki stalowej, grubość warstwy pospółki = 30 cm; 8. wykonanie skanalizowania nurtu potoku za pomocą rury PE o śr. 300 mm o dł. 20 m celem przełożenia przepływu pod powłokę, późniejsza rozbiórka elementu; 9. wyprofilowanie środkowej części koryta rzeki w miejscu docelowego usytuowania konstrukcji powłokowej w uprzednio wykonanej poduszce grubości 30 cm z pospółki; 10. pokrycie kosztów zakupu i dostawy na plac budowy zamówionej przez Zamawiającego konstrukcji o dł.: dołem 12,80 m, górą 7,20 m ze ścianami czołowymi w skosie 1:1 (Gmina Głuszyca zamówi konstrukcję w terminie wcześniejszym) 11. montaż płaszcza powłoki obok miejsca docelowego usytuowania - kompletny, ze skręceniem pełnym na śruby arkuszy blachy falistej; 12. usytuowanie konstrukcji powłokowej w docelowym położeniu w korycie rzeki; 13. zasypka konstrukcji powłokowej gruntem lub kruszywem umożliwiającym osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98, zasypka warstwami gr. max. 30 cm do poziomu dna koryta podbudowy drogowej; 14. wykonanie nad sklepieniem powłoki warstwy podłoża pod membranę z geowłókniny gr. 10 cm z piasku gruboziarnistego zagęszczonego 15. ułożenie geomembrany z geowłókniny lub teflonu o powierzchni 72 m2 z wyprowadzeniem drenaży odwadniających poza powierzchnię skarp korpusu drogowego; drenaż z rur perforowanych PCV śr. 100 mm obsypanych kruszywem kamiennym sortowanym owiniętym w koszulkę z geowłókniny; 16. wykonanie warstwy ochronnej membrany z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm; 17. wykonanie koryta pod konstrukcję podbudowy zjazdu oraz mostu o głębokości 20 cm, uformowanie poboczy z gruntu pozyskanego w trakcie korytowania; 18. dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa i gr. 15 cm 19. górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm; stanowiąca jednocześnie nawierzchnię na obiekcie oraz dojazdach; 20. wykonanie umocnienia powierzchni skarp nad wlotami konstrukcji stalowej z kamienia łamanego granitowego grubości 16-25 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 15 cm z obramowaniem bocznym opaskami betonowymi B-30 o przekroju 25 x 35 cm 21. obustronne ustawienie poręczy wysokości 1,10 ponad poziom nawierzchni na moście, zakotwienie słupków w zasypce gruntowej na gł. min. 0,50 m przy użyciu kamienia łamanego użytego do umocnień wlotów; 20. umocnienie skarp koryta cieku kamieniem narzutowym grub. 30 cm przed mostem na dł. 10 mb; pod mostem (5,0 m) oraz poniżej (10,0 m) Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków; 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.); 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto depozytowe w Banku Zachodnim WBK - nr rachunku: 70109023140000000108729278; 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego; 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem; 6. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp; 7. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 36 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożenie na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gluszyca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach