Przetargi.pl
Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2956700 , fax. 032 2625032, 2956700
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Graniczna 21 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 032 2956700, fax. 032 2625032, 2956700
  REGON: 00051575000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dabrowa-gornicza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, dla robót budowlanych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 s
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani wnieść wadium zgodnie z art. 45 ust.1 Ustawy w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń, wykazów i dokumentów opisanych w pkt. 11 SIWZ wg formuły -spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 10 SIWZ Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty: 1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Upoważnienie do podpisywania ofert i występowania w przetargu w imieniu wykonawcy musi być dołączone do oferty lub musi bezpośrednio wynikać z przedstawionych dokumentów. Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo posiadające szczegółowy zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną /w formie oryginału bądź kserokopii poświadczonej notarialnie/. 1.2 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. Wzór wykazu - (ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ ) - wskazana data podpisania oświadczenia. 1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.4 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy należy przedstawić wykaz robót wykonanych w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wzór wykazu- (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ) - wskazana data podpisania wykazu. Przez robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia należy rozumieć robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem łącznie: docieplenie przegród zewnętrznych, przebudowę instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej, roboty konstrukcyjno - budowlane, której łączna wartość jest równa lub przekracza 2 000 000,00 zł brutto, a której należyte wykonanie zostało potwierdzone przez poprzednich Zamawiających. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wylegitymuje się max. 2 robotami o pełnym w/w zakresie każda i o łącznej wartości min. 2 000 000,00 zł brutto. Jeżeli zakres robót przedstawionych w wykazie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie podać wartość robót odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia. 1.5 Dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w pkt. 1.4. zostały wykonane należycie. 1.6 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wzór wykazu - (ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ) - wskazana data podpisania dokumentu. Wymagane załączenie kserokopii uprawnień budowlanych do kierowania robotami w poniższych specjalnościach techniczno-budowlanych: - konstrukcyjno budowlanej, instalacyjno-inżynieryjnej obejmującej sieci sanitarne i instalacje sanitarne, instalacje elektryczne z potwierdzeniem przynależności do właściwej dla danej specjalności Izby Samorządy Zawodowego - min. 1 osoba w każdej branży. Dopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego uprawnienia przez jedną osobę. 1.7 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1.6, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, za zgodą innych podmiotów (ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ ) - wskazana data podpisania oświadczenia. 1.8 Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 2 Ponadto do oferty należy dołączyć: 2.1. Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Wskazane jest załączenie do oferty zbiorczego zestawienia kosztorysów z podaniem wartości poszczególnych kosztorysów (wg kolejności jak w przedmiarach robót). Suma zestawienia powinna równać się cenie ofertowej. Cenę ofertową (netto, VAT, brutto) należy podawać do dwóch miejsc po przecinku. 2.2. Formularz ofertowy - zawierający wycenę robót plus podatek VAT - zgodny z obowiązującymi przepisami - wskazana data podpisania oferty (ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ ). Ponadto Zamawiający wymaga podania danych wyjściowych do kosztorysowania, tj.: - stawki robocizny kosztorysowej Rg = .............. zł - wskaźnika narzutów kosztów pośrednich Kp = .............. % liczony od R+S - wskaźnika narzutów zysku Zysk = .............. % liczony od R+S+Kp - wskaźnika narzutów kosztów zakupu Kz = ...............% liczonych od M 2.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania: 2.3.1. wymagane w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje w przetargu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2.3.2. wymagane w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy także spółki cywilnej), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2.4. Potwierdzenie wniesienia wadium. Uwagi: 1. Złożone dokumenty winny być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 poz. 605 z późn. zm.). 2. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną /dotyczącą składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń/ wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach