Przetargi.pl
Termomodernizacja i remont pomieszczeń przy Zespole Szkół Nr1 w Ostrowi Mazowieckiej

Zespół Szkół nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Rubinkowskiego 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-29 7462471 , fax. 029 7453394
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 1
  ul. Rubinkowskiego 8 8
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 0-29 7462471, fax. 029 7453394
  REGON: 00019346000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła ponadgimnazjalna publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja i remont pomieszczeń przy Zespole Szkół Nr1 w Ostrowi Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont 6 łazienek i 3 pomieszczeń w budynku szkoły, ocieplenie stropodachu i wymiana obróbek blacharskich na budynku sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian budynku CKP, budowa boksu na składowanie odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 12 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1.ostrowmaz.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach