Przetargi.pl
Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Palikijach.

"PROPOS" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-003 Ciecierzyn, ul. Elizówka 11D
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 74 592 74 , fax. 081 74 592 74
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "PROPOS" Sp. z o.o.
  ul. Elizówka 11D 11D
  21-003 Ciecierzyn, woj. lubelskie
  tel. 081 74 592 74, fax. 081 74 592 74
  REGON: 43119773000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.propos.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: inwestor zastępczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Palikijach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły w Palikijach polegającej na -ociepleniu przegród ścian zewnętrznych -wymianie stolarki okiennej i drzwiowej -ocieplenie stropodachu wełną mineralną granulowaną i styropianem laminowanym oraz wyk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Należy wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - są osobami fiz., prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającej osobowości prawnej, a także wykonawcy występujący wspólnie(spółka cywilna i konsorcjum), spełniający warunki określone w ustawie i SIWZ - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania (dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogólnobudowlanym oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji c.o. i urządzeń gazowych - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - złożą ofertę zgodnie z warunkami SIWZ - zabezpieczą swoją ofertę wadium - wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat (2004-2008 włącznie), a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, jako wykonawcy co najmniej trzech robót budowlanych, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem, ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 pracownikiem z uprawnieniami kierownika budowy oraz innym pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane o specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 360.000,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) - dokonają wizji lokalnej w terenie - wykażą, że dysponują lub będą dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Spełnianie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów na zasadzie: spełnia/nie spełnia...
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy PZP - wypełniony i podpisany formularz oferty - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - odpowiednie dla wykonawcy ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - pełnomocnictwo do występowania w przetargu w imieniu wykonawcy (dot. spółek cywilnych, konsorcjum) - oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków od właściwego organu podatkowego (Urzędu Skarbowego) lub oświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oświadczenie wykonawcy, iż nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne do ZUS lub KRUS, lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności W przypadku składania zaświadczeń z US, ZUS, KRUS - zaświadczenia winny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat (2004-2008 włącznie) robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia wraz z dokumentami że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje, protokół odbioru) - wykaz osób wykonujących zamówienie, w tym co najmniej 1 pracownik z uprawnieniami kierownika budowy oraz inni pracownicy posiadającym uprawnienia budowlane o specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia( z podaniem imienia, nazwiska, posiadanych kwalifikacji, uprawnień i przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego)(pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia) - kserokopię, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 360.000,00 PLN - oświadczenie, że wykonawca posiada lub dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia(pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia) - oświadczenie, iż wykonawca dokonał wizji w terenie - podpisany projekt umowy - wypełnione kosztorysy ofertowe ( branża sanitarna i architektoniczna) - kopię dowodu wniesienia wadium - pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik...

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.propos.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach