Przetargi.pl
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LĘBORSKIEGO - ETAP II

Starostwo Powiatowe w Lęborku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8632810 , fax. 059 8632850
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku
  ul. Czołgistów 5 5
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 059 8632810, fax. 059 8632850
  REGON: 84115175650000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LĘBORSKIEGO - ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego (Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej na każdy z obiektów osobno): Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wykonawczy w Lęborku (internat). 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. orientacyjne wielkości robót Budynki użyteczności publicznej Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ocieplenie ścian (m2) 2836 ocieplenie stropodachów (m2) 2245 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 70,37 instalacja c.o., liczba grzejniki(szt.) 160 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat) ocieplenie ścian (m2) 1321 ocieplenie stropodachów (m2) 553,54 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 98,89 instalacja c.o., liczba grzejniki(szt.)107 3. 3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Części zamówienia stanowią poszczególne obiekty, objęte odrębnymi dokumentacjami projektowymi. 3.2. Punkty 4-14 niniejszego Rozdziału SIWZ są wiążące dla każdej z części zamówienia. 4. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz uwagami Zamawiającego wymienionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres prac jest określony w dokumentacji projektowej dla każdego obiektu wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacje projektowe stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. 7. 7.1. Zamawiający wymaga, aby prace polegające na ociepleniu ścian wykonywane były przy użyciu technologii i materiałów jednego systemu ocieplenia, nie narzucając przy tym zastosowania systemu konkretnego producenta. Dopuszczalne jest zastosowanie różnych systemów na różnych obiektach. 7.2. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. 7.3. Poprzez równoważność w stosunku do grzejników i armatury c.o. i c.w.u. Zamawiający rozumie zastosowanie urządzeń, które spełnią wymogi mocy grzewczej oraz dopasowania wielkości i kształtu do aranżacji i zagospodarowania pomieszczeń. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. 8. Obowiązują odbiory częściowe co najmniej dla następujących robót zanikowych: 8.1. przygotowanie powierzchni poszczególnych ścian z zagruntowaniem 8.2. przymocowanie płyt styropianowych na poszczególnych ścianach 8.3. wtopienie poszczególnych warstw siatki na styropianie 8.4. zagruntowanie powierzchni ścian przed nałożeniem tynku elewacyjnego 8.5. ułożenie poszczególnych warstw na poszczególnych stropodachach (przygotowanie podłoże, papy podkładowe) 8.6. wykonanie obróbek blacharskich (opierzenia okapów, pasów nadrynnowych) Przystąpienie do częściowego odbioru nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Budowy nie później niż w ciągu 3 dni. 9. Ponadto w zakresie robót i wartości ryczałtowej należy uwzględnić: 9.1. wymogi promocji Projektu, tj. przygotowanie i umieszczenie: a) przed rozpoczęciem wszelkich prac, tablic informacyjnych przy każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w Załączniku nr 8 do SIWZ. Tablice muszą być umieszczone na konstrukcji metalowej zapewniającej ich stateczność i bezpieczeństwo, na wysokości 2,0m ponad poziomem gruntu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie właściwe utrzymanie tablic do czasu umieszczenia tablicy pamiątkowej. Po zakończeniu prac tablice wraz z konstrukcjami zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i przewiezione do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i materiał wykonania - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy o roboty budowlane; b) po zakończeniu prac, a przed dokonaniem odbioru danego obiektu, tablic pamiątkowych przy każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w Załączniku nr 8 do SIWZ. Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i materiał wykonania - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie odbioru poszczególnych obiektów. 9.2. organizację placów budowy, w porozumieniu z Zamawiającym, w tym: a) zaopatrzenie w niezbędne media kosztem i staraniem Wykonawcy b) zorganizowanie placów na składowanie materiałów z uwzględnieniem funkcjonowania obiektów, bezpieczeństwa użytkowników i pracowników, w tym wygrodzenie placów z jednoczesnym zapewnieniem spełniania wymogów ppoż (drożność wyjść i dróg ewakuacyjnych) c) zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienie dozoru przez całą dobę przez pracownika dozoru w czasie, kiedy na obiektach pozostaną ustawione rusztowania. 9.3. ograniczenie do minimum uciążliwości w korzystaniu z budynków i ich otoczenia przez użytkowników i pracowników, ze względu na fakt że prace będą się toczyć w czynnych obiektach, w tym: a) konieczność uzgodnienia z Zarządcami poszczególnych obiektów, za pośrednictwem Zamawiającego, organizacji prowadzenia prac w poszczególnych obiektach ze względu na trwające zajęcia b) bieżące sprzątanie wszelkich pomieszczeń i otoczenia obiektów oraz usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów c) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia prac, w obiektach i w ich otoczeniu, w szczególności uprzątnięcie i zagospodarowanie terenów zielonych, naprawę zniszczonych nawierzchni itp. d) doprowadzenie pomieszczeń objętych pracami do stanu sprzed prowadzenia prac, w szczególności w zakresie odtworzenia podłóg z okładzinami, ścian wraz z wykończeniem i wszelkich innych elementów uszkodzonych, bądź rozebranych w trakcie prowadzenia prac; e) podczas prowadzenia wymiany okien i drzwi zewnętrznych Wykonawca jest zobowiązany do organizowania codziennego zakresu robót tak, aby budynek był zamknięty po godzinach pracy i w czasie złej pogody (silne wiatry, burze, mrozy, ulewy) 9.4. koszt wykonania niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej; 9.5. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, w tym przełożenie wszelkich urządzeń i instalacji, które występują na elewacjach budynków, np. instalacje monitoringu, oświetlenie itp. w porozumieniu z ich użytkownikami 9.6. Wykonawca powinien przewidzieć, że może wystąpić konieczność, na wniosek Zamawiającego, wstrzymania lub przesunięcia na inny termin pewnych rodzajów prac ze względu na nadmierny hałas, zapylenie, drgania lub inne podobne zjawiska lub nawet czasowego wstrzymania prowadzenia robót na poszczególnych obiektach ze względu na bieżącą działalność obiektów. Wstrzymanie prac do 5 dni roboczych dla każdego z obiektów nie daje uprawnień do żądania wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 9.7. wymagany termin gwarancji wynosi pięć lat od dnia odbioru końcowego zadania. 9.8. wykonanie świadectwa energetycznego dla obiektów objętych projektem 9.9. do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego wykorzystania demontowanych okien, grzejników, rur, rynien i innych materiałów w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Zakres wykorzystania materiałów oceniany będzie w trakcie prac. 9.10. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów oraz rysunki z oznaczeniem wszelkich zmian dokonanych w stosunku do dokumentacji projektowej 10. 10.1. Zamawiający wymaga, aby inwestycja była podzielona na elementy rozliczeniowe, wskazane w Załączniku nr 6, którego nie należy wypełniać na etapie składania ofert. 10.2. Terminy realizacji poszczególnych elementów robót podlegać będą negocjacjom pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą bezpośrednio przed podpisaniem umowy. Ustalony zostanie również koszt wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych (cena dla każdego z obiektów nie może ulec zmianie). Po zakończeniu negocjacji ustalony zostanie Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, określający terminy i koszty realizacji poszczególnych elementów. 10.3. Negocjacjom co do terminu wykonania nie podlegają elementy, dla których termin wykonania podał Zamawiający w tabeli elementów rozliczeniowych. Nie podlega negocjacji również termin wykonania całości zamówienia. 10.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie do odbioru elementów robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, a następnie przedstawianie faktur zgodnie z Harmonogramem. 10.5. Przewiduje się również odbiór końcowy każdego z obiektów (w zakresie sporządzenia dokumentacji powykonawczej obiektu, uprzątnięcia i zagospodarowania terenu obiektu, wykonania i umieszczenia na obiekcie tablicy pamiątkowej zgodnie z pkt. 8.1.b). 11. W stosunku do zakresu prac objętego dokumentacjami projektowymi wprowadza się następujące zmiany i uszczegółowienia, które należy uwzględnić przy sporządzaniu wyceny oferty: 11.1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat) - Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych spawanych. - Należy przewidzieć drzwiczki do wnęk i zawory odcinające dla odpowietrzników pionów. - Należy przewidzieć wymianę stolarki okiennej o symbolach 07/1 w ilości 8szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi balkonowych o symbolach DZ4/1 w ilości 3szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi o symbolach DZ1/0 i DZ2/0 w ilości 2szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi o symbolach DZ6/0 w ilości 1szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi o symbolach DZ5/1 w ilości 1szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę stolarki okiennej o symbolach 010/1 w ilości 5szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę stolarki okiennej o symbolach 011/1 w ilości 4szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę parapetów przy stolarce okiennej podlegającej wymianie wraz z obróbką osadzenia i pomalowania w kolorze ścian. - Należy przewidzieć w stolarce podlegającej wymianie w obrębie klatki schodowej szklenie bezpieczne P4 od wewnątrz. - Należy przewidzieć w stolarce otworowej montaż klamek wyposażonych w zamek. - Na ścianach zewnętrznych w obrębie klatki schodowej zamiast styropianu należy zastosować wełnę mineralną o współczynniku lambda=0,031W/m^2K o powierzchni ściany 177m2. - Materiały z rozbiórki instalacji c.o. wraz z grzejnikami (złom) stanowią własność Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu tych materiałów i przekazania inwestorowi. 11.2 Budynki Powiatowego Centrum Edukacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku, ul. Pionierów 16 - Należy przewidzieć wymianę grzejników w ilości 6 szt. Purmo C 33/900 o długości 3,0 m. na sali gimnastycznej. - Odpowietrzniki pionów zostały pokazane na rozwinięciach instalacji c.o. na wysokości grzejników, należy je zamontować na wysokości ca 2,0 m nad podłogą. - Należy przewidzieć wymianę parapetów przy stolarce okiennej podlegającej wymianie wraz z obróbką osadzenia i pomalowania. - Materiały z rozbiórki instalacji c.o. wraz z grzejnikami (złom) stanowią własność Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu tych materiałów i przekazania inwestorowi. - Należy przewidzieć roboty związane z wykonaniem nowego przyłącza ciepłowniczego do budynku A: Rozebranie obrzeży trawnikowych 2.00 x 2 + 10,00 m z ponownym ułożeniem, Rozebranie kostki betonowej - chodnik ( 7,0 +7,0 + 4,00 + 8,0) x 2,0 m, Rozebranie płyt betonowych JOMB - 7,50 x 2,0 m, Rozebranie posadzki betonowej o gr. 30 cm w kotłowni; 1,00 x 1,00 m, Wykop w gruncie kat. III; 87,5 x 0,90 x1,90 m, Demontaż płyt kanałowych płaskich o wym. 1,50 x 1,0 x 013 na długości 85 m, Demontaż rur stalowych fi 80 mm wraz z izolacją 170 mb, Podkop pod fundamentem i siecią kanalizacyjną o wym. 1,50 x 0,80 dł. 2,00 m + zasypanie, Przebicie muru gr. 2 cegieł; szt .2 z zamurowaniem, Montaż rur preizolowanych fi 76,1/140 mm ze spawaniem i izolacją połączeń; 180 mb, Montaż kolan łukowych fi 76,1/140 mm, Zabezpieczenie przewodów taśmą ostrzegawczą 80 mb, Próba szczelności rurociągów sieci cieplnej fi 76,1 mm 180 mb, Uruchomienie sieci cieplnej fi 76,1 mm 180 mb, Obsypka przewodów i wypełnienie kanału piaskiem dowiezionym (1,20 x 0,30 + 1,50 x 0,13) x 85,0 m = 47,2 m3, Zasypanie przewodów gruntem z wykopu z zagęszczeniem; 87,5 x 0,90 x1,90 m Odbudowa chodnika i parkingu z kostki betonowej na podłożu piaskowo - cementowym, Wykonanie posadzki w kotłowni w miejscu przekopu z odtworzeniem izolacji poziomej 1 m2. 12. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy o roboty budowlane stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 13. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się dokonanie dokładnej wizji w terenie oraz przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. 14. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 15. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdą część zamówienia przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łebie Nr 07932400080002870120000380 z dopiskiem: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego - etap II. 3.2. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie a kopię gwarancji należy włączyć do oferty. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 5.1. wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 5.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zwróci wadium: 6.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ustawy Pzp niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach