Przetargi.pl
RZP-3/14 wykonanie termorenowacji budynków przy ul. Krakusa 1, Policjantów 1, Policjantów 12, Głowackiego 2a-3

Szkoła Policji w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Kilińskiego 42
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8417558 , fax. 059 8417559
 • Data zamieszczenia: 2014-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Słupsku
  ul. Kilińskiego 42 42
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8417558, fax. 059 8417559
  REGON: 77070295800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła Policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  RZP-3/14 wykonanie termorenowacji budynków przy ul. Krakusa 1, Policjantów 1, Policjantów 12, Głowackiego 2a-3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termorenowacji budynków przy ul. Krakusa 1, Policjantów 1, Policjantów 12, Głowackiego 2a-3 w nw. zakresie: 1)częściowa wymiana ślusarki budowlanej, 2)uzupełnienie ubytków tynku i wymiana tynków odparzonych, 3)ocieplenie budynków, poddaszy i stropodachów, 4)wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, 5)wykonanie nowego pokrycia dachu i wymiana inst. odgromowej budynku przy ul. Głowackiego, 6)wciągnięcie zwodów uziemiających do rur winidurowych, 7)wymiana instalacji c.o. w budynkach przy ul. Krakusa i Głowackiego, 8)uzupełnienie izolacji termicznej i regulacja instalacji c.o., 9)dostarczenie opraw oświetleniowych do budynku przy ul. Krakusa, 10)Prace towarzyszące i roboty tymczasowe a)wykonanie rusztowań zewnętrznych (montaż i demontaż, czas pracy, zawieszenie siatek osłonowych, instalacja odgromowa), b)zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób postronnych c)segregowanie i wywiezienie materiałów rozbiórkowych niewykorzystanych do wykonania robót lub na inne potrzeby inwestora (gruz, złom itp.). 2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 30 kwietnia 2004 r. Nr 92 poz. 881). 3.W przypadku, gdy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany stosownie do przepisu art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.W przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, wykonywane są niezgodnie z umową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 5.Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego całego zadania. 6.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 7.Zamówienie będzie finansowane w części ze środków własnych Zamawiającego a w części ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót do wysokości posiadanych środków, a w przypadku, gdy cena oferty przekroczy kwotę planowanych przez Zamawiającego środków finansowych na realizację zadania, do wysokości tych środków. 9.Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie robót w dniu podpisania umowy, zakończenie do 12 grudnia 2014 r. z zastrzeżeniem, że roboty budowlane dotyczące wykonania termorenowacji budynków przy ul. Krakusa 1, Policjantów 1, Policjantów 12, Głowackiego 2a-3 oraz wymiany instalacji c.o. w budynkach przy ul. Krakusa i Głowackiego zostaną zakończone do dnia 7 listopada 2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach