Przetargi.pl
Wykonanie prac budowlanych w wiatrołapie leśniczówki (budynek mieszkalny) w miejscowości Sośnica 2, na działce nr 12/6, gmina Tuchomie.

Nadleśnictwo Osusznica ogłasza przetarg

 • Adres: 77-130 Lipnica, Osusznica 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8218367 , fax. 059 8218396
 • Data zamieszczenia: 2013-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Osusznica
  Osusznica 3 3
  77-130 Lipnica, woj. pomorskie
  tel. 059 8218367, fax. 059 8218396
  REGON: 77052829400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osusznica.szczecinek.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac budowlanych w wiatrołapie leśniczówki (budynek mieszkalny) w miejscowości Sośnica 2, na działce nr 12/6, gmina Tuchomie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w wiatrołapie leśniczówki (budynek mieszkalny) w miejscowości Sośnica 2, na działce nr 12/6, gmina Tuchomie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert - w wysokości 1500 zł. 2.Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w sekretariacie Nadleśnictwa, przed upływem terminu składania ofert. 3.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na jeden z rachunków bankowych: BGŻ Miastko nr: 44 2030 0045 1110 0000 0093 6430 BS Bytów nr: 79 9321 0001 0019 2545 2000 0010 PEKAO S.A. 87 1240 3783 1111 0000 4089 1778 b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć oryginał dokumentu stanowiącego wadium. 4.Formy wniesienia wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu, b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) Gwarancjach bankowych, d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 ze zm.). 5.Zwrot wadium jak i jego zatrzymanie nastąpi w sytuacjach zapisanych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_osusznica/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach