Przetargi.pl
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Sadlinkach - parter

Gmina Sadlinki ogłasza przetarg

 • Adres: 82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2757510 , fax. 055 2757580
 • Data zamieszczenia: 2014-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sadlinki
  ul. Kwidzyńska 12 12
  82-522 Sadlinki, woj. pomorskie
  tel. 055 2757510, fax. 055 2757580
  REGON: 17074804000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sadlinki.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Sadlinkach - parter
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń po banku w obrębie parteru na świetlicę wiejską w Sadlinkach przy ul. Kwidzyńskiej 7. Wyżej wymieniona adaptacja obejmuje następujący zakres prac: 1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 2. Rozebranie istniejących ścianek działowych, 3. Montaż nowych ścianek działowych z uwzględnieniem nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń, 4. Wymianę stolarki drzwiowej w zakresie uwzględniającym nowy układ funkcjonalny pomieszczeń, 5. Wymianę instalacji elektrycznej, 6. Wykonanie nowej instalacji wod. kan. wraz z montażem osprzętu dla projektowanego sanitariatu, oraz aneksu kuchennego, 7. Wymianę posadzki, 8. Częściową wymianę okładzin ściennych i sufitowych, 9. Malowanie pomieszczeń. W sposób szczegółowy zakres prac określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sadlinki.biuletyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach