Przetargi.pl
Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Lęborskiego - Etap I

Starostwo Powiatowe w Lęborku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8632810 , fax. 059 8632850
 • Data zamieszczenia: 2013-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Lęborku
  ul. Czołgistów 5 5
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 059 8632810, fax. 059 8632850
  REGON: 84115175650000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Lęborskiego - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego (Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej na każdy z obiektów osobno): Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wykonawczy w Lęborku (szkoła), Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. orientacyjne wielkości robót Budynki użyteczności publicznej (części zamówienia) 1) Młodzieżowy Dom Kultury ocieplenie ścian (m2) 890,00; ocieplenie dachów i stropodachów (m2) 326,00; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) -; instalacja c.o. liczba grzejników (szt.) 49; instalacja c.w.u. (w tym kolektory słoneczne (m2)) -; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła) ocieplenie ścian (m2) 1139,00; ocieplenie dachów i stropodachów (m2) 613,00; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 7,90; instalacja c.o. liczba grzejników (szt.) 71; instalacja c.w.u. (w tym kolektory słoneczne (m2)) -; 3) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu ocieplenie ścian (m2) 4660,00; ocieplenie dachów i stropodachów (m2) 3515,20; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 753,80; instalacja c.o. liczba grzejników (szt.) 269; instalacja c.w.u. (w tym kolektory słoneczne (m2)) -; 3. 3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Części zamówienia stanowią poszczególne obiekty, objęte odrębnymi dokumentacjami projektowymi. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 3.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.6. Punkty 4-14 niniejszego Rozdziału SIWZ są wiążące dla każdej z części zamówienia. 4. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz uwagami Zamawiającego wymienionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres prac jest określony w dokumentacji projektowej dla każdego obiektu wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacje projektowe stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. 7. 7.1. Zamawiający wymaga, aby prace polegające na ociepleniu ścian wykonywane były przy użyciu technologii i materiałów jednego systemu ocieplenia, nie narzucając przy tym zastosowania systemu konkretnego producenta. Dopuszczalne jest zastosowanie różnych systemów na różnych obiektach. 7.2. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. 7.3. Poprzez równoważność w stosunku do grzejników i armatury c.o. i c.w.u. Zamawiający rozumie zastosowanie urządzeń, które spełnią wymogi mocy grzewczej oraz dopasowania wielkości i kształtu do aranżacji i zagospodarowania pomieszczeń. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. 8. Obowiązują odbiory częściowe co najmniej dla następujących robót zanikowych: 8.1. przygotowanie powierzchni poszczególnych ścian z zagruntowaniem 8.2. przymocowanie płyt styropianowych na poszczególnych ścianach 8.3. wtopienie poszczególnych warstw siatki na styropianie 8.4. zagruntowanie powierzchni ścian przed nałożeniem tynku elewacyjnego 8.5. ułożenie poszczególnych warstw na poszczególnych stropodachach (przygotowanie podłoże, papy podkładowe) 8.6. wykonanie obróbek blacharskich (opierzenia okapów, pasów nadrynnowych) Przystąpienie do częściowego odbioru nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika Budowy nie później niż w ciągu 3 dni. 9. Ponadto w zakresie robót i wartości ryczałtowej należy uwzględnić: 9.1. wymogi promocji Projektu, tj. przygotowanie i umieszczenie: a) przed rozpoczęciem wszelkich prac, tablic informacyjnych przy każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w Załączniku nr 8 do SIWZ. Tablice muszą być umieszczone na konstrukcji metalowej zapewniającej ich stateczność i bezpieczeństwo, na wysokości 2m ponad poziomem gruntu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie właściwe utrzymanie tablic do czasu umieszczenia tablicy pamiątkowej. Po zakończeniu prac tablice wraz z konstrukcjami zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i przewiezione do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i materiał wykonania - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy o roboty budowlane; b) po zakończeniu prac, a przed dokonaniem odbioru danego obiektu, tablic pamiątkowych przy każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w Załączniku nr 8 do SIWZ. Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i materiał wykonania - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie odbioru poszczególnych obiektów. 9.2. organizację placów budowy, w porozumieniu z Zamawiającym, w tym: a) zaopatrzenie w niezbędne media kosztem i staraniem Wykonawcy; b) zorganizowanie placów na składowanie materiałów z uwzględnieniem funkcjonowania obiektów, bezpieczeństwa użytkowników i pracowników, w tym wygrodzenie placów z jednoczesnym zapewnieniem spełniania wymogów ppoż. (drożność wyjść i dróg ewakuacyjnych); c) zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienie dozoru przez całą dobę przez pracownika dozoru w czasie, kiedy na obiektach pozostaną ustawione rusztowania. 9.3. ograniczenie do minimum uciążliwości w korzystaniu z budynków i ich otoczenia przez użytkowników i pracowników, ze względu na fakt że prace będą się toczyć w czynnych obiektach, w tym: a) konieczność uzgodnienia z Zarządcami poszczególnych obiektów, za pośrednictwem Zamawiającego, organizacji prowadzenia prac w poszczególnych obiektach ze względu na trwające zajęcia; b) bieżące sprzątanie wszelkich pomieszczeń i otoczenia obiektów oraz usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów; c) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia prac, w obiektach i w ich otoczeniu, w szczególności uprzątnięcie i zagospodarowanie terenów zielonych, naprawę zniszczonych nawierzchni itp.; d) doprowadzenie pomieszczeń objętych pracami do stanu sprzed prowadzenia prac, w szczególności w zakresie odtworzenia podłóg z okładzinami, ścian wraz z wykończeniem i wszelkich innych elementów uszkodzonych, bądź rozebranych w trakcie prowadzenia prac; e) podczas prowadzenia wymiany okien i drzwi zewnętrznych Wykonawca jest zobowiązany do organizowania codziennego zakresu robót tak, aby budynek był zamknięty po godzinach pracy i w czasie złej pogody (silne wiatry, burze, mrozy, ulewy). 9.4. koszt wykonania niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 9.5. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, w tym przełożenie wszelkich urządzeń i instalacji, które występują na elewacjach budynków, np. instalacje monitoringu, oświetlenie itp. w porozumieniu z ich użytkownikami. 9.6. Wykonawca powinien przewidzieć, że może wystąpić konieczność, na wniosek Zamawiającego, wstrzymania lub przesunięcia na inny termin pewnych rodzajów prac ze względu na nadmierny hałas, zapylenie, drgania lub inne podobne zjawiska lub nawet czasowego wstrzymania prowadzenia robót na poszczególnych obiektach ze względu na bieżącą działalność obiektów. Wstrzymanie prac do 5 dni roboczych dla każdego z obiektów nie daje uprawnień do żądania wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 9.7. wymagany termin gwarancji wynosi pięć lat od dnia odbioru końcowego zadania. 9.8. wykonanie świadectwa energetycznego dla obiektów objętych projektem. 9.9. do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego wykorzystania demontowanych okien, grzejników, rur, rynien i innych materiałów w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Zakres wykorzystania materiałów oceniany będzie w trakcie prac. 9.10. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów oraz rysunki z oznaczeniem wszelkich zmian dokonanych w stosunku do dokumentacji projektowej. 10. 10.1. Zamawiający wymaga, aby inwestycja była podzielona na elementy rozliczeniowe, wskazane w Załączniku nr 6, którego nie należy wypełniać na etapie składania ofert. 10.2. Terminy realizacji poszczególnych elementów robót podlegać będą negocjacjom pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą bezpośrednio przed podpisaniem umowy. Ustalony zostanie również koszt wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych (cena dla każdego z obiektów nie może ulec zmianie). Po zakończeniu negocjacji ustalony zostanie Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, określający terminy i koszty realizacji poszczególnych elementów. 10.3. Negocjacjom co do terminu wykonania nie podlegają elementy, dla których termin wykonania podał Zamawiający w tabeli elementów rozliczeniowych. Nie podlega negocjacji również termin wykonania całości zamówienia. 10.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie do odbioru elementów robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, a następnie przedstawianie faktur zgodnie z Harmonogramem. 10.5. Przewiduje się również odbiór końcowy każdego z obiektów (w zakresie sporządzenia dokumentacji powykonawczej obiektu, uprzątnięcia i zagospodarowania terenu obiektu, wykonania i umieszczenia na obiekcie tablicy pamiątkowej zgodnie z pkt. 8.1.b). 11. W stosunku do zakresu prac objętego dokumentacjami projektowymi wprowadza się następujące zmiany i uszczegółowienia, które należy uwzględnić przy sporządzaniu wyceny oferty: 11.1 w obiekcie Młodzieżowy Dom Kultury nie należy realizować wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - prace te zostały już zrealizowane. 11.2 w obiekcie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła) wprowadza się zmianę kolorystyki obiektu - kolor DAKOTA DKS wg wzornika CERESIT i HAPPY 3053 wg wzornika BAUMIT zmienia się na kolor MA93 wg wzornika WEBER. 11.3 w obiekcie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła) wybudowano salę gimnastyczną, przez co zmienia się sposób zagospodarowania działki, utrudniony dostęp do elewacji za łącznikiem z salą gimnastyczną. 11.4 w obiektach, których występują dachy wentylowane należy przewidzieć usunięcie ewentualnych zasypek oraz nasypów niekontrolowanych w przestrzeni wentylowanej i utylizację. 11.5 w obiektach, których występują dachy niewentylowane należy przewidzieć zerwanie i utylizację starego pokrycia oraz zastosowanie styropapy laminowanej obustronnie, następnie pokrycie dwuwarstwowe papą termozgrzewalną. 11.6 w obiektach należy dokonać wymiany instalacji odgromowej. 11.7 w obiektach głowice termostatyczne wyposażone w zabezpieczenia antyregulacyjne i antykradzieżowe 11.8 w obiektach dodatkowa warstwa siatki zbrojącej pancernej o min. 400g/m2 (do 2,00m) 11.9 w obiektach należy uwzględnić renowację krat otworowych poprzez odpowiednie oczyszczenie i wykonanie nowych powłok malarskich antykorozyjnych 11.10 w obiektach należy przeprowadzić prace renowacyjne kominów ponad dachem 11.11 w obiektach należy wymienić parapety wewnętrzne wraz z ich obróbką 12. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy o roboty budowlane stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 13. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokonać dokładnej wizji w terenie oraz przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. 14. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 15. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, lub którzy wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdą część zamówienia. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łebie Nr 07932400080002870120000380, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 4. 4.1. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 04.02.2013 r. do godziny 9.00, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. 4.2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. 8.6 Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie. Ponadto kopię dokumentu wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 6. Zamawiający zwróci wadium: 6.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 6.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach