Przetargi.pl
Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 29b
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6465000 , fax. 055 6465002
 • Data zamieszczenia: 2013-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  ul. Kościuszki 29b 29b
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 6465000, fax. 055 6465002
  REGON: 17081802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkwidzynski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi edukacyjne w ramach realizacji projektu: Uwierz w siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne polegające na organizacji i realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu rozwoju własnych zainteresowań dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Barcicach oraz w Kwidzynie w ramach projektu pn. Uwierz w siebie -zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-22-112/11-00 z dnia 03.08.2011r. Uczniami/uczennicami ośrodków są osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym ,znacznym i głębokim. Część z nich to uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną i zaburzeniami w zachowaniu. Różnią się stopniem upośledzenia umysłowego, dojrzałością emocjonalną i społeczną, problemami edukacyjnymi, sytuacją zdrowotną i rodzinną. Miejsca realizacji: a) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kwidzynie ul. Ogrodowa 6 82-500 Kwidzyn Zajęcia objęte niniejszym zamówieniem będą odbywały się po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15:00 do 18:00. Jednakże na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć zamawiający dopuszcza się rozpoczęcie i zakończenie zajęć godzinę lub dwie godziny wcześniej. Godzina zajęć oznacza 60 kolejnych minut. Zamawiający informuje, że terminy realizacji poszczególnych części wymienionych w pkt. 3 niniejszej specyfikacji mogą się pokrywać tj. będą realizowane równolegle w obu ośrodkach SOSW w Kwidzynie i SOSW w Barcicach. W ramach organizacji i realizacji zamówienia Zamawiający zapewnia sale oraz wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne. Wykonawca zobowiązany jest także do: - prowadzenia dziennika zajęć i listy obecności na zajęciach oraz dostarczenie ich do koordynatorki szkolnej po zakończeniu zajęć dla każdej z grup; - bieżącego informowania Zamawiającego o ewentualnych trudnościach na etapie realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ich zakończenia oraz wynikach; - poddawania się kontroli prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Zamawiającego oraz uprawnione do tego instytucje, w tym wgląd do wszelkiej dokumentacji związanej z projektem, w tym dokumentacji finansowej; - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za uczniów/uczennice w czasie trwania zajęć. Opis zadań dla poszczególnych części, określający szczegółowe wymagania dla Wykonawców a także średniotygodniowy rozkład zajęć w ramach realizacji Projektu, stanowi załącznik Nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszej specyfikacji. Średniotygodniowy rozkład zajęć w ramach Projektu może ulec zmianie, w zależności od kalendarza roku szkolnego oraz terminów realizacji poszczególnych części zamówienia Części zamówienia: Część Nr 1 - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dziewcząt zapobiegające wczesnemu macierzyństwu w SOSW w Kwidzynie przez pielęgniarkę. Liczba godzin: w 2012 r. - 1 godz. Liczba uczestników: 1 grupa max 10 osób. Część Nr 2 - Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla chłopców zapobiegające wczesnemu ojcostwu w SOSW w Kwidzynie przez pielęgniarkę. Liczba godzin: w 2012 r. - 1 godz. Liczba uczestników: 1 grupa max 10 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatkwidzynski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach