Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Karlikowo, Parszkowo, Żarnowiec, Sławoszyno i Wierzchucino, gmina Krokowa

Gmina Krokowa ogłasza przetarg

 • Adres: 84-110 Krokowa, ul. Szkolna 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 675 41 00 , fax. 0-58 675 41 01
 • Data zamieszczenia: 2013-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krokowa
  ul. Szkolna 2 2
  84-110 Krokowa, woj. pomorskie
  tel. 0-58 675 41 00, fax. 0-58 675 41 01
  REGON: 19167552800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krokowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Karlikowo, Parszkowo, Żarnowiec, Sławoszyno i Wierzchucino, gmina Krokowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji siedmiu budynków, świetlic i remiz OSP, w miejscowościach Białogóra, Prusewo, Karlikowo, Parszkowo, Żarnowiec, Sławoszyno i Wierzchucino, gmina Krokowa. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1. Izolacje pionowe, cokół. 2. Elewacje. 3. Orynnowanie, obróbki blacharskie. 4. Stolarkę drzwiową. 5. Wymianę desek boazeryjnych na elewacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krokowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach