Przetargi.pl
NAWIERZCHNIA ul. Wałowej w Mostach

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Żeromskiego 69 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kosakowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NAWIERZCHNIA ul. Wałowej w Mostach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni odcinka drogi gminnej (Mosty - ul. Wałowa, dz. 959/2) gmina Kosakowo o długości 225 m od skrzyżowania z ulicą Morską. Analizowany odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na działce 959/2 obręb Mosty 0006 wg. załączonej dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Ustalona wartość wadium wynosi 3 000 zł (trzy tysiące złotych). 8.2 Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 45 ust.6 ustawy PZP 8.4. Wadia w postaci gotówkowej należy wpłacać konto bankowe BS Rumia nr 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040. W przypadku, jeżeli do upływu terminu (wyznaczonego na konkretną godzinę) składania ofert wymagana kwota wadium nie wpłynie na konto zamawiającego, będzie to oznaczało, te wadium nie zostało wniesione, co wiąże się z wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty jako nie zabezpieczonej wadium. 8.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą, tzn. rozpoczynać się najpóźniej w dniu wyznaczonym na składanie ofert a kończyć najwcześniej po upływie następnych 30-tu dni. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadku formy pieniężnej wraz z odsetkami) jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana : - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.7. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie .o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa wart. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8.8. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 8.9. Niespełnienie powyższych wymogów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kosakowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach