Przetargi.pl
Wykonanie kleszczenia ostróg typu T w zespole ostróg brzegowych w Darłowie km 262,00 - 269,00 UM

Urząd Morski w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8428406 , fax. 059 8428406, 8412443
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Słupsku
  Al. Sienkiewicza 18 18
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8428406, fax. 059 8428406, 8412443
  REGON: 00014502300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umsl.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kleszczenia ostróg typu T w zespole ostróg brzegowych w Darłowie km 262,00 - 269,00 UM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kleszczenia ostróg typu T w zespole ostróg brzegowych w Darłowie km 262,00 - 269,00 UM.3.2.Stan istniejący:Ostrogi brzegowe są elementem całości konstrukcji systemu ochronnego, konstrukcja niniejsza wywołuje spowolnienie prądów wzdłuż brzegowych stymulujące sedymentacje rumowiska zawieszonego, w niniejszym przypadku przewidziano do wykonania ostrogi:w kształcie litery T, o długości ok. 110 mb, oraz długością półki poprzecznej ok. 50 m. Wykonana jako palisada z pali drewnianych o średnicy ?~25-40cm. Odległość między kolejnymi palami w półce poprzecznej 0,2-0,6 ? pala. Długość pali w palisadzie jest zróżnicowana ze względu na zróżnicowane głębokości akwenu, tj. pale: długości 4 m - odcinek ok. 26,4 m, 5 m - odcinek ok. 34,5m, 6 m - odcinek ok. 36,3m, 10m - odcinek ok. 12,9m. Ogólny opis zakresu przedmiotowego inwestycji obejmuje: kleszczenie 14 ostróg brzegowych typu T o numerach: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 43, 46, 50, 51, 52.Zmiany kleszczenia ostróg podyktowane są zmianą: warunków batymetrycznych, przebiegu linii brzegowej oraz wystąpieniem różnic głębokości akwenu w stosunku do dokumentacji pierwotnej wraz z niekorzystnymi warunkami geotechnicznymi oraz powstawaniem przegłębień w okolicach poprzeczek typu T. W związku z powyższym istnieje możliwość utraty stateczności pali ostróg na całej długości poprzeczek ostróg brzegowych. W tym celu należy wykonać kleszczenie technologiczne (tymczasowe) w postaci skręconych belek drewnianych o wymiarach 20x10cm na długości całej poprzeczki ostrogi. Rzędna zamocowania kleszczy +0,45m licząc od góry belki kleszczy. Skręcenie kleszczy należy wykonać pomiędzy palami, jedynie w ok. ? oraz ? długości kleszczenia podwodnego należy przewiercić się śrubą przez pal. Następnie wykonać kleszczenie podwodne z belek 2x20x10 cm na rzędnej korony kleszczenia -1,0m, skręcone śrubami M20 co 3 pal (śruba pomiędzy palami w szczelinie). Kleszczenie na całej długości poprzeczki ostrogi, jedynie w ? oraz ? długości kleszczenia zastosować przewiercenie przez pal. Nadwodne kleszcze technologiczne należy zdemontować po wykonaniu kleszczenia podwodnego. Kleszczenie części ostrogi prostopadłej do brzegu wykonane zostanie na rzędnej +0,45 na długości nie mniejszej niż 12,90 m w zależności od warunków geotechnicznych występujących w lokalizacji danej ostrogi; technologia i kolejność wykonywania robót: kleszczenie tymczasowe, założenie kleszczy podwodnych,usunięcie tymczasowych kleszczy nadwodnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlano-wykonawczy, rysunki techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, stanowiące odpowiednio załączniki 8, 9, 10 i 11 do SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Polskimi Normami, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących pali drewnianych w następującym zakresie: rodzaju drewna - sosna lub świerk nieżywicowane, średnicy pali w charakterystycznych przekrojach: wierzchołek, środek pala, spód pala (zgodnie z normą - BN-62/0911-01). Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/Gdańsk, nr 38 1010 1140 0179 2313 9120 0000. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.8. SIWZ. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.6. SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsl.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach