Przetargi.pl
Remont nawierzchni na przystani rybackiej w Unieściu

Urząd Morski w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8428406 , fax. 059 8428406, 8412443
 • Data zamieszczenia: 2015-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Słupsku
  Al. Sienkiewicza 18 18
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8428406, fax. 059 8428406, 8412443
  REGON: 00014502300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umsl.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni na przystani rybackiej w Unieściu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni na przystani rybackiej w Unieściu. 2. Stan istniejący: Przystań znajduje się przy ul. Rybackiej w Unieściu. Aktualnie na przystani stacjonuje 9 łodzi rybackich. Akwen przystani ograniczony jest od wschodu i zachodu pojedynczymi rzędnymi ostróg o zróżnicowanej długości, będących w złym stanie technicznym. Na całym obszarze przystani występują znaczne ubytki nawierzchni przekraczające 0,5 m2, nieregularnie ułożone różnego rodzaju elementy betonowe takie jak: fragmenty płyt drogowych, stare fundamenty, płyty yomb, płyty betonowe, trylinka, gruz betonowy oraz powierzchnie bez utwardzenia, piasek. Na terenie przystani brak jest ciągłości utwardzonej nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe w związku z brakiem systemu odwodnienia, ulegają w zasadniczej części rozsączeniu. Zrealizowanie inwestycji zapewni większe bezpieczeństwo pieszych i poprawi warunki komunikacji na terenie przystani rybackiej. 3. Ogólny opis zakresu przedmiotowego inwestycji obejmuje: W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się przeprowadzenie remontu nawierzchni przystani rybackiej w Unieściu wraz z odwodnieniem. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykonane zostaną ciągi pieszo-jezdne w odcinkach od I - V o łącznej długości ok. 200 m. Suma projektowanych powierzchni wynosi 1 603,15 m 2, natomiast suma długości krawężników 666,57 m. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wykonania nawierzchni placu manewrowego o powierzchni 183,21 m2, które Inwestor zrealizuje własną grupą remontowo - budowlaną. Ukształtowanie profilu pionowego projektowanej nawierzchni placu przystani zostanie dowiązane do elementów istniejącego zagospodarowania terenu, jakim są skrzyżowania projektowanych ulic z ulicą Rybacką i Wydmową, a także dojazdów do budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanej nawierzchni. Kolejnym elementem realizacji jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wpiętego do istniejącego odbiornika w drodze gminnej. Woda, która nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z betonowej kostki brukowej będzie odbierana przez zaprojektowane wpusty deszczowe i sprowadzana do istniejącego kanału deszczowego w ul. Rybackiej w Unieściu. Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi, materiału zmrożonego. Podłoże powinno być ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kanałów określonego na profilach. Studnie rewizyjne przewiduje się o średnicy ?1000 mm. Każda projektowana studnia kanalizacyjna ma być wyposażona w włazy kanałowe typu ciężkiego. Wpusty zostaną zabudowane na typowej betonowej studzience ściekowej ?500 mm zwieńczonej kratą żeliwną. Połączenie wpustów przewidziano przykanalikami z rur PCV klasy S o średnicy ?200 mm. Połączenie wpustów i przykanalików zaprojektowano jako przejście szczelne. Rury należy obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Zasypywanie ułożonego kanału należy wykonywać do podbudowy drogi. 4. Zakres planowanych prac obejmuje: a) prace pomiarowe; b) rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, chodników, płyt betonowych i rampy; c) roboty ziemne - wykonanie wykopów/nasypów pod projektowany ciąg pieszo-jezdny, kanalizację deszczową; d) ułożenie elementów projektowanej kanalizacji deszczowej; e) ustawienie krawężników; f) ułożenie i zagęszczenie podbudowy pod projektowanymi ciągami pieszo-jezdnymi, chodnikami i placem manewrowym (warstwami o grubości 20-30 cm); g) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm na chodnikach, pieszo-jezdni placu manewrowym. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki nr 8 do 15 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsl.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach