Przetargi.pl
Remont nawierzchni na przystani rybackiej w Unieściu

Urząd Morski w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8428406 , fax. 059 8428406, 8412443
 • Data zamieszczenia: 2015-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Słupsku
  Al. Sienkiewicza 18 18
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8428406, fax. 059 8428406, 8412443
  REGON: 00014502300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umsl.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni na przystani rybackiej w Unieściu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni na przystani rybackiej w Unieściu. 2. Stan istniejący: Przystań znajduje się przy ul. Rybackiej w Unieściu. Aktualnie na przystani stacjonuje 9 łodzi rybackich. Akwen przystani ograniczony jest od wschodu i zachodu pojedynczymi rzędnymi ostróg o zróżnicowanej długości, będących w złym stanie technicznym. Na całym obszarze przystani występują znaczne ubytki nawierzchni przekraczające 0,5 m2, nieregularnie ułożone różnego rodzaju elementy betonowe takie jak: fragmenty płyt drogowych, stare fundamenty, płyty yomb, płyty betonowe, trylinka, gruz betonowy oraz powierzchnie bez utwardzenia, piasek. Na terenie przystani brak jest ciągłości utwardzonej nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe w związku z brakiem systemu odwodnienia, ulegają w zasadniczej części rozsączeniu. Zrealizowanie inwestycji zapewni większe bezpieczeństwo pieszych i poprawi warunki komunikacji na terenie przystani rybackiej. 3. Ogólny opis zakresu przedmiotowego inwestycji obejmuje: W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się przeprowadzenie remontu nawierzchni przystani rybackiej w Unieściu wraz z odwodnieniem. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykonane zostaną ciągi pieszo-jezdne w odcinkach od I - V o łącznej długości ok. 200 m. Suma projektowanych powierzchni 1 603,15 m 2, natomiast suma długości krawężników wynosi 666,57 m. Ukształtowanie profilu pionowego projektowanej nawierzchni placu przystani zostanie dowiązane do elementów istniejącego zagospodarowania terenu, jakim są skrzyżowania projektowanych ulic z ulicą Rybacką i Wydmową, a także dojazdów do budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanej nawierzchni. Kolejnym elementem realizacji jest budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wpiętego do istniejącego odbiornika w drodze gminnej. Woda, która nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z betonowej kostki brukowej będzie odbierana przez zaprojektowane wpusty deszczowe i sprowadzana do istniejącego kanału deszczowego w ul. Rybackiej w Unieściu. Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi, materiału zmrożonego. Podłoże powinno być ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kanałów określonego na profilach. Studnie rewizyjne przewiduje się o średnicy ?1000 mm. Każda projektowana studnia kanalizacyjna ma być wyposażona w włazy kanałowe typu ciężkiego. Wpusty zostaną zabudowane na typowej betonowej studzience ściekowej ?500 mm zwieńczonej kratą żeliwną. Połączenie wpustów przewidziano przykanalikami z rur PCV klasy S o średnicy ?200 mm. Połączenie wpustów i przykanalików zaprojektowano jako przejście szczelne. Rury należy obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru. Zasypywanie ułożonego kanału należy wykonywać do podbudowy drogi. 4. Zakres planowanych prac obejmuje: a) prace pomiarowe; b) rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, chodników, płyt betonowych i rampy; c) roboty ziemne - wykonanie wykopów/nasypów pod projektowany ciąg pieszo-jezdny, kanalizację deszczową; d) ułożenie elementów projektowanej kanalizacji deszczowej; e) ustawienie krawężników; f) ułożenie i zagęszczenie podbudowy pod projektowanymi ciągami pieszo-jezdnymi, chodnikami i placem manewrowym (warstwami o grubości 20-30 cm); g) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm na chodnikach, pieszo-jezdni placu manewrowym. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki nr 8 do 15 do SIWZ. 6. Dokumentacja powykonawcza w dwóch egzemplarzach: opracowania w wersji elektronicznej należy dostarczyć na płycie CD szt 1. Rysunki w formacie dwg- AutoCAD oraz formacie PDF. Teksty w formacie WORD oraz w PDF. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi ściśle odpowiadać wersji papierowej co do formy jak i treści. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 8. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. 9. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację wniosków materiałowych na drukach wydanych przez tut. Urząd. 10. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca zorganizował zaplecze (punkt) administracyjne, w którym będzie koordynował prowadzone prace w miejscowości Unieście. 11. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy był dostępny na terenie budowy od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1500.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsl.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach