Przetargi.pl
Prace remontowe śluzy Gdańska Głowa

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-804 Gdańsk, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 326 18 88 , fax. 58 326 18 89
 • Data zamieszczenia: 2014-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 9/19
  80-804 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89
  REGON: 19053664100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe śluzy Gdańska Głowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uszczelnienie zbiornika wypornościowego wrót śluzowych prawych WG oraz wyrównanie wnęk szandorowych kanałów obiegowych głowy górnej na rzece Szkarpawa śluzy Gd. Głowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ. 2. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem realizacji robót budowlanych poprzez dokonanie wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia. 3. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp., należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej. Jeżeli materiały i/lub urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ. 4. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. 5. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru; 2) roboty należy prowadzić zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej, ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru z zachowaniem terminów oraz należytej staranności; 3) użyte materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania określone ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O Gdańsk: 31 1010 1140 0068 2613 9120 0000. Przelew powinien wskazywać nazwę postępowania. 5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Beneficjenta w terminie 30 dni od dnia pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Beneficjenta, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Niedostosowanie się w gwarancji/poręczeniu do powyższych wymogów spowoduje odmowę jej przyjęcia przez Beneficjenta. 6. Pod sformułowaniami: bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Beneficjenta jest uzasadnione czy nie, Zamawiający rozumie takie zapisy gwarancji, które nie będą wymagały od Zamawiającego składania, poza oświadczeniem o żądaniu zapłaty określonej kwoty z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy lub nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, dodatkowych dokumentów mających potwierdzić fakt niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji (np. kopii podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów odbioru lub faktur rozliczeniowych potwierdzających zgodność i kwotę roszczenia; opinii biegłych sądowych określających zakres niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; oświadczenia Zamawiającego, że żądana kwota jest bezsporna w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę; kopii pism, w których Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek; oświadczenia Zamawiającego, że pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawca nie usunął w terminie wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy). Żądanie w treści gwarancji poświadczenia przez bank Zamawiającego podpisów składanych na wezwaniu do zapłaty, iż podpisy pochodzą od osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego nie będzie traktowane jak warunek. 7. Zamawiający przechowa zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w pieniądzu, na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 8. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po bezusterkowym końcowym odbiorze robót, 30 % kwoty zabezpieczenia przewidziane jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach