Przetargi.pl
Budowa Systemu Recyrkulacji Obiegu i Filtrowania Wody Morskiej Basenów Hodowlanych Stacji Morskiej.

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2014-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Systemu Recyrkulacji Obiegu i Filtrowania Wody Morskiej Basenów Hodowlanych Stacji Morskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest Budowa Systemu Recyrkulacji Obiegu i Filtrowania Wody Morskiej Basenów Hodowlanych Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą: Modernizacja obiegu wody morskiej systemu basenów hodowlanych i rozbudowa fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. 2. W ramach niniejszej umowy zostanie wykonane: 1) Budynek filtrów - funkcja technologiczna w systemie obiegu wody morskiej. Rurociągi technologiczne - remont i przebudowa. Lokalne podziemne kompaktowe przepompownie wody. Przepompownia P1, P2, P3, P4 powstanie w wyniku przebudowy istniejącego osadnika Imhoffa. 2) Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku filtrów o zmienionych wymiarach w rzucie i wysokości. Rozbiórka niektórych rurociągów, remont istniejących rurociągów. Wbudowanie do systemu technologicznego lokalnych kompaktowych przepompowni wody. Przebudowa w zakresie istniejącej kubatury istniejącego osadnika Imhoffa. 3) Kolejność robót zostanie przeprowadzona zgodnie z opisem w projekcie budowlanym i wykonawczym z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości obsługi technologicznej dostawy i zrzutu wody morskiej z basenów hodowlanych fokarium i akwariów Stacji Morskiej w Helu. 4) Sieci uzbrojenia terenu: przebudowa przyłącza wodociągowego, wykonanie przelewu awaryjnego kanalizacji deszczowej do studzienki na rurociągu fi 800 kanalizacji deszczowej miejskiej, przebudowa przyłącza elektrycznego. 5) Wywiezienie i utylizacja materiałów porozbiórkowych oraz zezłomowanie elementów metalowych, w uzgodnieniu z Zamawiającym i nadzorem inwestorskim. 6) Budynek zostanie wyposażony w sprzęt do sterowania pracy pomp i zasuw, kontroli poziomu wody i zintegrowany panel dotykowy HMI. 7) Serwis, przeglądy oraz konserwacja wszystkich instalacji i urządzeń w okresie gwarancji, których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych. 8) Wykonanie tablicy pamiątkowej 3. Przed przystąpieniem do robót zostaną sporządzone pomiary z natury. 4. Wszystkie materiały przed wbudowaniem zostaną uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 5. Prace będą się odbywać w czynnym obiekcie. 6. Szczegółowy opis robót przedstawia załącznik nr 10 do SIWZ- dokumentacja projektowa ze specyfikacją techniczną i rodział II SIWZ. Przedmiar robót traktowny będzie jako materiał pomocniczy (ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania ponosi Wykonawca). 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w zamówienia według ustaleń niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem, specyfikacją techniczną wywykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz obowiązującymi przepisami określonymi między innymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.), a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ofertą Wykonawcy i uzgodnieniami z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz.275 wraz z późniejszymi zmianami). 4. Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt. 3 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum, kilku z nich lub wszystkich konsorcjantów łącznie. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przed terminem składania ofert przelewem na konto: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54124012711111000014925434 z oznaczeniem: Postępowanie numer A120-211-164/14/KS - Budowa Systemu Recyrkulacji Obiegu i Filtrowania Wody Morskiej Basenów Hodowlanych Stacji Morskiej. 6. Potwierdzeniem tej formy będzie kopia przelewu załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (rozdział X SIWZ) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 2d lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 12. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, Wykonawca musi jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 13. Ponowne złożenie wadium lub jego przedłużenie: 1) przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku z przedłużeniem terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium lub przedłużenia jego ważności przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 2) Zamawiający żąda w określonym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach