Przetargi.pl
Budowa skweru oraz przebudowa parkingu w Nowej Wsi Lęborskiej

Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg

 • Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8612428 w. 34 , fax. 059 8612164
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Lęborska
  ul. Grunwaldzka 24 24
  84-351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  tel. 059 8612428 w. 34, fax. 059 8612164
  REGON: 77097976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nwl.pl; http://bip.nwl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa skweru oraz przebudowa parkingu w Nowej Wsi Lęborskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa skweru oraz przebudowa parkingu w Nowej Wsi Lęborskiej Gmina Nowa Wieś Lęborska. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, która składa się z: - projektu budowlanego: Przebudowa parkingu 9-cio stanowiskowego wraz z montażem elementów małej architektury, - STWiORB: Przebudowa parkingu 9-cio stanowiskowego wraz z montażem elementów małej architektury - przedmiaru - projektu budowlanego: Budowa skweru wraz z montażem elementów małej architektury, - STWiORB: Budowa skweru wraz z montażem elementów małej architektury - przedmiaru (Załącznik Nr 6 do SIWZ) stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Budowa skweru wraz z montażem elementów małej architektury na działce nr 903 obręb Nowa Wieś Lęborska obejmuje: 2.1. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami 2.2. Wykonanie nawierzchni z płyt meba. 2.3. Instalację obiektów małej architektury: - ławek - kosza na śmieci - stojaków na rowery - ogrodzenia terenu 2.4. Instalację przyrządów placu rekreacyjnego: - orbitrek eliptyczny - piechur - biegacz - jeździec - rower - urządzenie linarne żagiel - ścianka linowa prosta - urządzenie linarne dwie sieci 2.5. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych: krzewy, szpaler drzew, rośliny okrywowe, trawnik. Zamawiający sugeruje wykonać te roboty wiosną 2014r. 3. Przebudowa parkingu 9-cio stanowiskowego wraz z montażem elementów małej architektury w Nowej Wsi Lęborskiej, działka nr 873 obejmuje: 3.1. Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych 3.2. Wykonanie chodników 3.3. Instalację obiektów małej architektury: - ławek - kosza na śmieci - stojaków na rowery 3.4. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych: krzewy, szpaler drzew, rośliny okrywowe, trawnik. Zamawiający sugeruje wykonać te roboty wiosną 2014r. 4. Do przedmiotu zamówienia należą również wszystkie czynności pomocnicze związane z realizacją przedsięwzięcia budowlanego. 5. Wykonawca jest zobowiązany również do: 5.1. Zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 5.2. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającego związek z prowadzonymi robotami, 5.3. Pokrycia szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia również wobec osób trzecich. 5.4. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych; 5.5. Właściwego oznakowania robót i zabezpieczenia terenu budowy, geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie, właściwej organizacji robót (bariery, przejścia tymczasowe, pomosty) , uprzątnięcia terenu robót. 5.6. Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich składowania, dalszego oczyszczenia lub utylizacji łącznie z kosztami ich oczyszczenia lub utylizacji. Jako wytwarzający odpady jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) oraz Ustawy o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z nóź. Zm.) 5.7. W sprawach nieuregulowanych w dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm branżowych, przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej. 5.8. Usuwania wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu sie z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, 5.9. Podjęcia pełnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5.10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ponadto materiały winny spełniać wymagania Polskiej Normy PN, przenoszących normy europejskie PN-EN, lub norm innych państw członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: - europejskie aprobaty techniczne, - wspólne specyfikacje techniczne, - normy międzynarodowe, - inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 5.11. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 5.12. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej: 2 egz. 5.13. Sporządzenia kosztorysu powykonawczego: 2 egz. 5.14. Prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji inwestycji w formie elektronicznej - 2 egz. na płycie CD. 5.15. Zapewnienia zaplecza budowy we własnym zakresie. 5.16. Pokrycia kosztów zasilenia budowy w niezbędne media. 5.17. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej Wykonawca jest zobowiązany odtworzyć je na swój koszt. 6. Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia celem uzyskania wszystkich koniecznych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia oraz niedoszacowanie ceny ryczałtowej oferty. 7. W przypadku, gdy w opisie zamówienia, w jakiejkolwiek części dokumentacji lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i estetycznych. Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny: - winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć i spełniać minimalne wymogi określone w projekcie - nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm. ), Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 10. Wymagany okres rękojmi za wady wynosi 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych oraz uznaniu je za należycie wykonane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nwl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach