Przetargi.pl
Termomodernizacja budynki Zespołu Szkół nr 3 w Ostrołęce

Miasto Ostrołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7646811 w. 271 , fax. 029 7654325
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrołęka
  Plac Gen. J. Bema 1 1
  07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7646811 w. 271, fax. 029 7654325
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynki Zespołu Szkół nr 3 w Ostrołęce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Ostrołęce Zakres zamówienia obejmuje: 1. Roboty budowlane: 1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1.2. Roboty ociepleniowe ścian zewnętrznych budynku 1.3. Remont cokołu, gzymsu oraz murków schodów zewnętrznych 1.4. Wymiana stolarki drzwiowej i osadzenie nowych krat okiennych 1.5. Remont schodów zewnętrznych 1.6. Remont dachu 1.7. Remont pomieszczeń sanitariatów 1.8. Remont korytarzy i sal lekcyjnych 2. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 3. Roboty instalacyjne elektryczne 4. Instalacja odgromowa budynku 5. Instalacja oświetlenia terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostroleka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach