Przetargi.pl
dostawa papieru dwustronnie kredowanego

Zakład Wydawnictw Statystycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wydawnictw Statystycznych
  al. Niepodległości 208 208
  00-925 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 00033193200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stat.gov.pl/zws
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: dziłalność poligraficzna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa papieru dwustronnie kredowanego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa papieru dwustronnie kredowanego szczegóły w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976301
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stat.gov.pl/zws/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach