Przetargi.pl
świadczenie usług w zakresie Usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Grodziskiego

Starostwo Powiatu Grodziskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 022 7241833, 7240711 , fax. 022 7243049
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatu Grodziskiego
  ul. Kościuszki 30 30
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 022 7241833, 7240711, fax. 022 7243049
  REGON: 01326959700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-grodziski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług w zakresie Usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Grodziskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na holowaniu i parkowaniu pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Holowanie CPV - 50118110-9 Do holowania pojazdów winien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań typu holownik w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu Grodziskiego w możliwie najszybszym czasie. Parkowanie CPV - 98351100-9 Parkowanie pojazdów winno odbywać się na parkingu strzeżonym, odpowiednio ogrodzonym, oświetlonym i monitorowanym. Pojazdy uszkodzone winny być zabezpieczone w sposób nie zagrażający środowisku, a jednocześnie tak, by ich stan nie ulegał znacznemu po-gorszeniu poprzez parkowanie. Parking winien posiadać odpowiednią liczbę miejsc, która pozwoli na swobodne przechowywanie powierzonej liczby pojazdów. 2) Wykonawca zobowiązuje się do przewiezienie z parkingu strzeżonego prowadzonego przez dotychczasowego wykonawcę oraz przechowywanie na tym parkingu pojazdów usuniętych z drogi przed dniem zawarcia niniejszej umowy co do których właściwy sąd nie wydał jeszcze postanowienia o przepadku na rzecz Powiatu. Na dzień ogłoszenia przetargu - 3 pojazdy z zastrzeżeniem, że ich liczba może ulec zmianie. W zakres usługi wchodzi: - Dojazd do miejsca zdarzenia, - Wyciągnięcie pojazdu spoza drogi o ile jest to konieczne w celu usunięcia pojazdu z miejsca zdarzenia, - Załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z umieszczeniem pojazdu np. na lawecie, - Uprzątnięcie miejsca zdarzenia z rozrzuconych części samochodu o ile występują, - Holowanie, przewóz pojazdu na odpowiadający występującym w tym zakresie normom strzeżony parking wykonawcy usługi, - Zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania pojazdu, - Przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym wykonawcy. Do usuwania pojazdów winien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań typu holownik - laweta w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowywania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu Grodziskiego w możliwie najszybszym czasie. UWAGA: Z uwagi na zakres terytorialny Powiatu Grodziskiego, za dojazd do miejsca zdarzenia i powrót do bazy rozumie się dojazd z bazy oferenta albo od granic administracyjnych Powiatu Grodziskiego jeżeli baza oferenta znajduje się poza granicami administracyjnymi Powiatu Grodziskiego do miejsca zdarzenia, oraz powrót po wykonaniu usługi do bazy oferenta albo do granic administracyjnych Powiatu Grodziskiego jeżeli baza (parking) oferenta znajduje się poza granicami administracyjnymi Powiatu Grodziskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawcy do świadczenia usług w zakresie przechowywania pojazdów na strzeżonym parkingu lub w zakresie holowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501181109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 25 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=przetargi&opt=aktualne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach