Przetargi.pl
Usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 10/2013, 11/2013 i 12/2013 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-410 Warszawa, ul. Solec 22
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5184900 , fax. 22 5184902
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
  ul. Solec 22 22
  00-410 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5184900, fax. 22 5184902
  REGON: 01617475600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbpr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 10/2013, 11/2013 i 12/2013 serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku i dostawy zeszytów nr 10/2013, 11/2013 i 12/2013, serii wydawniczej TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA, o nr ISSN 2084-5669 - po 1300 egzemplarzy każdego z zeszytów oraz dostarczenie ich Zamawiającemu na warunkach określonych w rozdziale III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbpr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach