Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznej lampy dedykowanej do generowania bodźców świetlnych na potrzebę wywoływania zjawiska SSVEP - numer postępowania nr WF-37-81/13

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 32 403 , fax. 22 55 32 213
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  Krakowskie Przedmieście 26/28 26/28
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 32 403, fax. 22 55 32 213
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fuw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznej lampy dedykowanej do generowania bodźców świetlnych na potrzebę wywoływania zjawiska SSVEP - numer postępowania nr WF-37-81/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej lampy dedykowanej do generowania bodźców świetlnych na potrzebę wywoływania zjawiska SSVEP. Zadaniem lampy jest emisja światła o modulowanym natężeniu. Światło będzie emitowane przez lampę tylko i wyłącznie przez jej przednią ściankę zwaną dalej dyfuzorem. Lampa musi współpracować ze wzmacniaczem sygnałów bioelektrycznych Porti7 firmy TMSI i generatorem funkcyjnym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fuw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach