Przetargi.pl
Dostawa oświetlenia scenicznego muszli koncertowej w ramach zadania: Budowa muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki w Radomiu

Gmina Miasta Radomia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3620471 , fax. 048 3620532
 • Data zamieszczenia: 2015-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Radomia
  ul. Jana Kilińskiego 30 30
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 048 3620471, fax. 048 3620532
  REGON: 67022345100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oświetlenia scenicznego muszli koncertowej w ramach zadania: Budowa muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego dla muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki w Radomiu, wraz z demonstracją działania na obiekcie Zamawiającego oraz przeszkoleniem obsługi. 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość oraz specyfikację techniczną elementów wyposażenia zawiera zał. do SIWZ Wykaz Wyposażenia. 2.2. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach do SIWZ, przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp. 2.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 2 lat
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 2.000,00 (słownie: dwa tysiące 00/100) złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach