Przetargi.pl
Dostawa oświetlenia wraz z montażem, konfiguracją, programowaniem konsolety i urządzeń do Mediateki w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 774 20 31 w. 4064 , fax. 022 784 49 81
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 41
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 022 774 20 31 w. 4064, fax. 022 784 49 81
  REGON: 00052483200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oświetlenia wraz z montażem, konfiguracją, programowaniem konsolety i urządzeń do Mediateki w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oświetlenia wraz z montażem, konfiguracją, programowaniem konsolety i urządzeń do Mediateki w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu oświetlenia, o którym mowa w ust. 1 w pomieszczeniach sali widowiskowej Mediateki znajdującej się na drugim piętrze w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, ilość oraz szczegółową specyfikację techniczną oświetlenia określa (załącznik nr 10 do SIWZ), który stanowi załącznik do umowy. 4. Prace montażowe będą prowadzone na wys. do 3 m i powyżej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 315000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.legionowo.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach