Przetargi.pl
Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie w sezonach letnich 2019 i 2020

Gmina Trzebiatów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-320 Trzebiatów, ul. Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3872984 , fax. 91 3872619
 • Data zamieszczenia: 2019-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebiatów
  ul. Rynek 1
  72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3872984, fax. 91 3872619
  REGON: 811684611
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebiatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie w sezonach letnich 2019 i 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Wykonywanie ratownictwa wodnego w okresie od 22 czerwca 2019 r. do 01 września 2019 r. oraz od 27 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. – codziennie w godzinach od 9:00 do godz. 17:00 na obszarze Kąpieliska Morskiego w Mrzeżynie, na odcinku 300 m plaży wraz z przyległym akwenem pomiędzy zejściami na plażę nr 2 i nr 3, wyposażonym w 3 stanowiska ratownicze (3 wieże) – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Lokalizację obszaru objętego niniejszą usługą ratownictwa przedstawiają „Profile wody 2019” tj. opracowanie w zakresie „Profil wody (wraz z mapą) 2019 – Mrzeżyno wschód” – stanowiące załącznik do SIWZ. II. Wykonywanie ratownictwa wodnego w okresie od 22 czerwca 2019 r. do 01 września 2019 r. oraz od 27 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. – codziennie w godzinach od 9:00 do godz. 17:00, na obszarze Kąpieliska Morskiego w Mrzeżynie i Rogowie: 1. na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie ujścia Regi, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża); 2. w Rogowie na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie zejścia na plażę z WDW „Rogowo”, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża); Lokalizację obszarów objętych niniejszą usługą ratownictwa przedstawiają „Profile wody 2019” tj. Opracowanie w zakresie „Profil wody (wraz z mapą) 2019 – Mrzeżyno zachód” oraz „Profil wody (wraz z mapą) 2019 – Rogowo” – stanowiące załącznik do SIWZ. III. Wymaga się, aby w godzinach od 17.00 do 09.00 wykonawca pełnił dyżur telefoniczny oraz niezwłocznie reagował na zgłoszenia o wystąpieniu sytuacji zagrożenia życia na terenie kąpieliska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - Część 1: 2 500,00 zł. - Część 2: 1 500,00 zł przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. UWAGA! Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować kwoty właściwe dla tych części. Zaleca się wyraźne oznaczenia części, na które wykonawca wnosi wadium i wykonawcy wnoszącego wadium. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu wykazania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Wykonawca powinien wykazać, że posiada zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego (zgodnie z art. 12, ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18.08.2011 r. (t.j. – Dz.U. z 2018 r. poz. 1482)) - dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Dokumenty, które należy załączyć do oferty: 1) Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie wskazujące części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 3) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 2; 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3; 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ), jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Dokument ten należy złożyć w oryginale. 6) Odpowiednie pełnomocnictwa do podpisania oferty, w przypadku składania oferty wspólnej, gdy pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę; Dokument ten należy złożyć w oryginale. 7) Dowód wniesienia wadium. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa następujące dokumenty: Wykonawca, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. (wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ), przy czym: - Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - W przypadku składania oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. - Oświadczenie to należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach