Przetargi.pl
Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2021

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ogłasza przetarg

 • Adres: 78-111 Ustronie Morskie, ul. Polna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 351 59 44 , fax. 94 351 59 44
 • Data zamieszczenia: 2020-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
  ul. Polna 3
  78-111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 351 59 44, fax. 94 351 59 44
  REGON: 32090450900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gosir-ustronie-morskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowe zabezpieczenie ratownicze basenu krytego oraz kąpieliska otwartego w Centrum Sportowym HELIOS w Ustroniu Morskim w 2020 r.” w szacunkowych ilościach 9256 godzin w tym: - basen kryty – 7920 godzin - basen otwarty – 1116 godzin 2. Podane powyżej ilości są wartościami szacunkowymi, które mają posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej mogą ulec zmianie tj. zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie będą podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług. 3. Zabezpieczenie ratownicze i szkoleniowe. 3.1. Zabezpieczenie ratownicze na krytej pływalni a) w terminie od 01.02.2021 do 31.12.2021 roku, b) od poniedziałku do niedzieli, c) w godzinach funkcjonowania pływalni d) wymiar czasu pracy pływalni 3960 h dla 2 ratowników na zmianie co daje razem 7920 h e) w dwuosobowym składzie ratowniczym. f) Szczegółowy zakres obowiązków ratownika stanowi załącznik do SIWZ g) Regulamin krytej pływalni stanowi załącznik do SIWZ 3.2. Zabezpieczenie ratownicze na kąpielisku otwartym: a) w terminie od 01.07.2021 roku do 31.08.2021 roku lub innym wskazanych przez Zamawiającego uzgodnionym z Wykonawcą b) od poniedziałku do niedzieli, c) w godzinach funkcjonowania kąpieliska otwartego, d) wymiar czasu pracy kąpieliska 558 h dla dwóch ratowników na zmianie co daje razem 1116 h e) w dwuosobowym składzie ratowniczym. f) Szczegółowy zakres obowiązków ratownika stanowi załącznik do SIWZ g) Regulamin kąpieliska otwartego stanowi załącznik SIWZ Charakterystyka pływalni krytej oraz kąpieliska otwartego obejmuje: Pływalnia kryta oraz kąpielisko otwarte zlokalizowane jest przy ul. Polnej 3 w miejscowości Ustronie Morskie. Jest ona częścią kompleksu sportowo-rekreacyjnego „HELIOS”, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb sportowo rekreacyjnych mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych z poza terenu gminy. Kody CPV: 75252000-7 – służby ratownicze, 92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących pracę ratowników. 5. Wykonawca oświadcza, iż ratownicy wykonujący zamówienie są zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 6. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wszelkich dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących pracę ratownika. 7. Wykonawca zobowiązany jest raz na kwartał przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 4. 8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, oryginałów dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 4, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia, w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. 9. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada stosowne dokumenty uprawniające do prowadzenia określonego rodzaju działalności tj. kopię zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym zgodnie ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarze wodnym (Dz. U. z 2020, poz. 350 z późn. zm.) W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez kilku wykonawców, zgodę ministra do wykonywania ratownictwa wodnego winien posiadać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację złożonych dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach