Przetargi.pl
„KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG RATOWNICTWA WODNEGO W OBIEKCIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WYSPIARZ” – PŁYWALNI KRYTEJ „UZNAM ARENA” W SWINOUJŚCIU ul. Gdyńska 26 w 2021 r.”

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Jana Matejki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 3213781, , fax. 0-91 3213781
 • Data zamieszczenia: 2020-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"
  ul. Jana Matejki 22
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 3213781, , fax. 0-91 3213781
  REGON: 33094400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.osir.swinoujscie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG RATOWNICTWA WODNEGO W OBIEKCIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WYSPIARZ” – PŁYWALNI KRYTEJ „UZNAM ARENA” W SWINOUJŚCIU ul. Gdyńska 26 w 2021 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie OSiR Kompleks Sportowy Uznam Arena - Pływalnia Kryta ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście, obejmuje: - basen pływacki - wymiary 25 m x 12,5 m, głębokość 2 m; 6 torów w tym 2 z podnoszonym dnem - basen rekreacyjny - wymiary 12,5 m x 7 m, głębokość od 0,9 do 1,2 m, - atrakcje wodne - masażer – 3 szt., - sauna sucha, Czas pracy obiektu krytej pływalni: Usługi będą realizowane codziennie, 7 dni w tygodniu (345 w roku), w czasie pracy krytej pływalni w systemie II zmianowym (I zmiana: 6.45-14:00, II zmiana: 14:00 – 22:15, łącznie = 15,5 godziny dziennie obstawy), zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego pływalnia jest czynna: a) w godzinach od 7:00 do 22:00, za wyjątkiem dni, w których pływalnia jest nieczynna m.in.: b) pływalnia jest nieczynna w okresie Świąt Wielkanocnych (1 dzień), 01.11.2021 r., okresie Świąt Bożego Narodzenia (1 dzień), w inne dodatkowe dni zatwierdzone przez Dyrektor OSiR, lub wskazane przez instancje rządowe (w ramach np. wdrażanych ob-ostrzeń i wydanych Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, lub właściwego Ministerstwa) lub w związku z pokontrolnym zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego). Szacowana w zamówieniu liczba godzin roboczych wynosi – 16042,50 (słownie: SZESNAŚCIE TYSIĘCY CZTERDZIEŚCI DWIE I PÓŁ ) – co wynika z: 345 dni x 15,5 godzin x 3 stanowiska. Godziny funkcjonowania obiektu pływalni mogą być modyfikowane w każdym czasie w zależności od szczególnych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa ilość godzin pracy pływalni została wyliczona na potrzeby ustalenia ceny i może ulec zmianie w szczególności w przypadku: - przerwy w funkcjonowaniu obiektu spowodowanej wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem lub awarią, - zdarzeń o charakterze przypadkowym, - zdarzeń, których skutkom nie można zapobiec, - zmiany godzin pracy obiektu. - rozporządzeń dot. obostrzeń i wyłączeń obiektów pływalni w czasie pandemii Szacunkowa ilość godzin nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zleconych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest zapewnić codzienną obstawę ratowniczą, w godzinach funkcjonowania obiektu jednak nie mniejszą niż trzech ratowników na jednej zmianie – z uwzględnieniem grafiku 1 pracownika etatowego Zamawiającego, przy czym dany ratownik nie może pełnić więcej niż jednej zmiany dziennie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do awaryjnego /okresowego zwiększenia ilości wymaganej obsady ratowników w czasie reakcji do 12h od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego (np. okazjonalne imprezy okolicznościowe, zabezpieczenie atrakcji, zastępstwo za pracownika etatowego itp.). Harmonogram zmian ratowniczych Wykonawca będzie zobowiązany dostosować do wcześniej przesłanego (najpóźniej do 25-go każdego miesiąca) przez Zamawiającego grafiku ustalonego dla 1 pracownika etatowego Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 350 z późn. zm.). Uwaga: Warunek ten wykonawca musi potwierdzić samodzielnie, czyli wykazać że posiada on [nie kto inny] uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Wykonawca nie może powoływać się na zasoby podmiotów trzecich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach