Przetargi.pl
Obsługa ratownicza basenów w obiektach „Uzdrowisko Świnoujście” S.A

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Nowowiejskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 321 37 60, , fax. 913 212 314
 • Data zamieszczenia: 2019-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
  ul. Nowowiejskiego 2
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 321 37 60, , fax. 913 212 314
  REGON: 28826000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa ratownicza basenów w obiektach „Uzdrowisko Świnoujście” S.A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa ratownicza basenów w obiektach Zamawiającego podzielona na zadania : - Zadanie nr 1 – Obsługa ratownicza basenu w obiekcie „Admirał I”, ul. Żeromskiego 13 w Świnoujściu - Zadanie nr 2 – Obsługa ratownicza basenu w obiekcie „Henryk”, ul. Sienkiewicza 2 w Świnoujściu 4.2. Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 75252000-7 służby ratownicze 4.3. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania I - Obsługa ratownicza basenu w obiekcie „Admirał I”, ul. Żeromskiego 13 w Świnoujściu 1) Przedmiotem umowy są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które będą świadczone przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na zasadach określonych:  Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2018, poz. 1482, ze zm.);  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108). 2) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Obsługa ratownicza basenu w obiekcie „Admirał I” w Świnoujściu ul. Żeromskiego 13”, polegające na zapewnieniu stałej kontroli w/w basenu krytego przez wykwalifikowaną kadrę ratowników wodnych. 3) Szczegółowy zakres obowiązków czynności ratowników wodnych zostały opisane załączniku nr 6 do niniejszej IDW – opisie przedmiotu zamówienia. 4) Kontrola basenu odbywać się będzie w godzinach: - 16:00 – 22:00 od poniedziałku do piątku - 10:00 - 22:00 w soboty, niedziele i święta 5) Wymiary basenu : długość – 11 m, szerokość – 4,5 m, głębokość – 1,35 m. 6) Szacowana ilość godzin kontroli basenu w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) wynosi: 2880 godzin, miesięcznie 240 godzin. 7) Wskazana w SIWZ ilość godzin wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter szacunkowy. Ilość godzin zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy ilość godzin mniejszą niż wskazaną w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. 8) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących jakiekolwiek czynności w zakresie realizacji zamówienia, a polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Obowiązek zatrudniania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji osobistego wykonywania czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą. Wymagania zatrudnienia zostały określone w części II SIWZ - wzór umowy i dotyczą w szczególności: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 9) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego część II niniejszej SIWZ. 4.4. Opis przedmiotu zamówienia dla zadania II - Obsługa ratownicza basenu w obiekcie „Henryk”, ul. Sienkiewicza 2 w Świnoujściu 1) Przedmiotem umowy są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które będą świadczone przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na zasadach określonych:  Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2018, poz. 1482, ze zm.);  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108). 2) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Obsługa ratownicza basenu w obiekcie „Henryk” w Świnoujściu ul. Sienkiewicza 2”, polegające na zapewnieniu stałej kontroli w/w basenu krytego przez wykwalifikowaną kadrę ratowników wodnych. 3) Szczegółowy zakres obowiązków ratowników wodnych zostały opisane załączniku nr 6 do niniejszej IDW. 4) Kontrola basenu odbywać się będzie w godzinach: - 16:00 – 22:00 od poniedziałku do piątku - 10:00 - 22:00 w soboty, niedziele i święta 5) Wymiary basenu : długość – 11 m, szerokość – 4,5 m, głębokość – 1,35 m. 6) Szacowana ilość godzin kontroli basenu w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) wynosi: 2880 godzin, miesięcznie 240 godzin. 7) Wskazana w SIWZ ilość godzin wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter szacunkowy. Ilość godzin zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy ilość godzin mniejszą niż wskazaną w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. 8) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących jakiekolwiek czynności w zakresie realizacji zamówienia, a polegające na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Obowiązek zatrudniania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji osobistego wykonywania czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą. Wymagania zatrudnienia zostały określone w części II SIWZ - wzór umowy i dotyczą w szczególności: d) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, e) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, f) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 9) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego część II niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualne uprawnienia nadane przez organizację ratowniczą, posiadającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydaną przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do jednego zadania. Jeśli wykonawca składa ofertę na oba zadania, niedopuszczalne jest wskazanie tych samych osób w odniesieniu do obu zadań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach