Przetargi.pl
Organizacja kąpielisk strzeżonych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w obrębie kąpielisk Dąbki Zachód, Dąbki Wschód, Bobolin Zachód, Bobolin Wschód, Kopań oraz Wicie w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2020

Gmina Darłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, ul. J.H.Dąbrowskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 344 63 01 , fax. 94 344 63 09
 • Data zamieszczenia: 2020-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Darłowo
  ul. J.H.Dąbrowskiego 4
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 344 63 01, fax. 94 344 63 09
  REGON: 33092091400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadarlowo.pl; http://ug.darlowo.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja kąpielisk strzeżonych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w obrębie kąpielisk Dąbki Zachód, Dąbki Wschód, Bobolin Zachód, Bobolin Wschód, Kopań oraz Wicie w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE REALIZACJĘ POWYŻSZYCH USŁUG NA NASTĘPUJĄCYCH KĄPIELISKACH: 1. Kąpielisko „Dąbki Zachód" - zlokalizowane jest w miejscowości Dąbki, gm. Darłowo, powiat sławieński, w województwie zachodniopomorskim. Kąpieliska strzeżone zlokalizowane będą na wydzielonym fragmencie przybrzeżnych morskich wód terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej. Na kąpielisku zostały wydzielone dwa kąpieliska strzeżone oznakowane nr 1 i nr 2 o szerokości 50 m i długości linii brzegowej 100 m, oddalone będą od siebie o 160 m. Pierwsza strefa strzeżona utworzona będzie 100 m na wschód od wejścia głównego z ul. Sztormowej oznaczonego jako „Dąbki Wejście 1”. Druga strefa strzeżona utworzona będzie 10 m na zachód od wejścia głównego z ul. Piaskowej oznaczonego jako „Dąbki Wejście 2”. 2. Kąpielisko „Dąbki Wschód" - zlokalizowane jest w miejscowości Dąbki, gm. Darłowo, powiat sławieński, w województwie zachodniopomorskim. Kąpielisko strzeżone zlokalizowane będzie na wydzielonym fragmencie przybrzeżnych morskich wód terytorialnych Rzeczpospolitej. Na kąpielisku zostały wydzielone dwa kąpieliska strzeżone oznakowane nr 1 i nr 2 o szerokości 50 m i długości linii brzegowej 100m każde. Oddalone będą od siebie o 137 m. Kąpielisko zaczyna się w części plażowej 110 m na wschód od wejścia z ul. Letniskowej i 120 m na zachód od wejścia głównego z ul. Morskiej. Zamawiający zakłada utworzenie na kąpielisku strzeżonym nr 2 z wejściem od ulicy Letniskowej kąpieliska dla kolonii i grup zorganizowanych ze zwiększonym stanem osobowym ratowników (4 osoby). 3. Kąpielisko „Bobolin Zachód" - zlokalizowane jest w miejscowości Bobolin, gm. Darłowo, powiat sławieński, w województwie zachodniopomorskim. Kąpielisko strzeżone zlokalizowane będzie na wydzielonym fragmencie przybrzeżnych morskich wód terytorialnych Rzeczpospolitej. Długość linii brzegowej kąpieliska strzeżonego wynosi 100 m, natomiast jego szerokość 50 m. Wejście na kąpielisko z ul. Wojska Polskiego oznakowane jako Bobolin 1Z. 4. Kąpielisko „Bobolin Wschód" - zlokalizowane jest w miejscowości Bobolin, gm. Darłowo, powiat sławieński, w województwie zachodniopomorskim. Kąpielisko strzeżone zlokalizowane będzie na wydzielonym fragmencie przybrzeżnych morskich wód terytorialnych Rzeczpospolitej. Długość linii brzegowej kąpieliska strzeżonego wynosi 100 m, natomiast jego szerokość 50 m. Wejście na kąpielisko z ul. Plażowej oznakowane jako Bobolin 1W. 5. Kąpielisko „Kopań” - zlokalizowane jest w miejscowości Kopań, gm. Darłowo, powiat sławieński, w województwie zachodniopomorskim. Kąpielisko strzeżone zlokalizowane będzie na wydzielonym fragmencie przybrzeżnych morskich wód terytorialnych Rzeczpospolitej. Długość linii brzegowej kąpieliska strzeżonego wynosi 100 m odcinka, natomiast jego szerokość 50 m. Kąpielisko Kopań zaczyna się w części plażowej 100 m na zachód od wejścia głównego (Kopań 1Z) na wysokości działki drogowej nr 299. 6. Kąpielisko „Wicie” - zlokalizowane jest w miejscowości Wicie, gm. Darłowo, powiat sławieński, w województwie zachodniopomorskim. Kąpielisko strzeżone zlokalizowane będzie na wydzielonym fragmencie przybrzeżnych morskich wód terytorialnych Rzeczpospolitej. Długość linii brzegowej kąpieliska strzeżonego wynosi 100 m, natomiast jego szerokość 50 m. Kąpielisko zlokalizowane w miejscowości Wicie zaczyna się w części plażowej 100 m na zachód od wejścia głównego na plażę z ul. Morskiej. 7. Lokalizacja powyższych 8 kąpielisk została przedstawiona na mapkach stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada zgodę Ministra właściwego do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, zgodnie art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa wart. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt 13.2. SIWZ. 6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 12.3 SIWZ, jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach