Przetargi.pl
Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie w sezonach letnich 2019 i 2020

Gmina Trzebiatów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-320 Trzebiatów, ul. Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3872984 , fax. 91 3872619
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebiatów
  ul. Rynek 1
  72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3872984, fax. 91 3872619
  REGON: 81168461100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebiatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie w sezonach letnich 2019 i 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Wykonywanie ratownictwa wodnego w okresie od 22 czerwca 2019 r. do 01 września 2019 r. oraz od 27 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. – codziennie w godzinach od 9:00 do godz. 17:00 na obszarze kąpielisk morskich w Mrzeżynie i Rogowie: 1) w Mrzeżynie, na odcinku 300 m plaży wraz z przyległym akwenem pomiędzy zejściami na plażę nr 2 i nr 3, wyposażonym w 3 stanowiska ratownicze (3 wieże); 2) w Mrzeżynie, na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie ujścia Regi, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża); 3) w Rogowie, na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie zejścia na plażę z WDW „Rogowo”, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża); – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. II. Wymaga się, aby w godzinach od 17.00 do 09.00 wykonawca pełnił dyżur telefoniczny oraz niezwłocznie reagował na zgłoszenia o wystąpieniu sytuacji zagrożenia życia na terenie kąpieliska. III. Ponadto: a) Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć czynnie w festynach „Bezpieczna woda” w Porcie Morskim Mrzeżyno (zaplanowano jeden festyn w każdym sezonie letnim). Wykonawca zobowiązuje się w szczególności zaprezentować czynności ratownicze w czasie ustalonego epizodu sytuacyjnego – tonący człowiek, zaprezentować sprzęt wodny, omówić zasady korzystania z kąpielisk. Miejsce pokazu: scena lub obszar przed sceną – w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Pokaz czynności ratowniczych trwać będzie około godziny. Wykonawca zobowiązany jest na ten czas dysponować obsadą co najmniej 5-osobową. b) Wykonawca zobowiązuje się także do czynnego udziału w pokazie ratownictwa (dwa pokazy w każdym sezonie letnim) na plaży w Mrzeżynie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Koordynatorem pokazu będzie Rada Koordynacyjna Bezpieczne Miasto Trzebiatów. Każdy pokaz czynności ratowniczych trwać będzie około godziny. Wykonawca zobowiązany na ten czas dysponować obsadą co najmniej 5-osobową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł, przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1482)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty, które należy załączyć do oferty: 1) Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie wskazujące części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 3) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 2; 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3; 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ), jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Dokument ten należy złożyć w oryginale. 6) Odpowiednie pełnomocnictwa do podpisania oferty, w przypadku składania oferty wspólnej, gdy pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę; Dokument ten należy złożyć w oryginale. 7) Dowód wniesienia wadium. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa następujące dokumenty: Wykonawca, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. (wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ), przy czym: - Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - W przypadku składania oferty wspólnej, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. - Oświadczenie to należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach