Przetargi.pl
„Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek”

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 78-520 Złocieniec, ul. Piaskowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 36 33 055 , fax. 94 36 33 050
 • Data zamieszczenia: 2019-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
  ul. Piaskowa 6
  78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 36 33 055, fax. 94 36 33 050
  REGON: 32068787400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pojezierzedrawskie.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: związek gmin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wodnik II”, „Wodnik III” i „Szuwarek”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlano montażowych sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z odgałęzieniami i przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami oraz magazynu wody pitnej o pojemności 400 m³ w ramach realizacji projektu pn.: „Wodnik II”, Wodnik III” i „Szuwarek” (zwanego dalej „Projektami”) zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim, 4.2 Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Runowo Pomorskie w gminie Węgorzyno. W skład zadania wchodzą: Zlewnia Ps1 „Szkoła” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 1909,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 657,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 331,0 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 125 PE – 1246,5 m - przepompownie Ps1 szt. 1 Zlewnia Ps2 „Dębowa” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 6,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 407,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 255,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 33,0 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 52,5 m - przepompownie Ps2 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 160 PVC – 155 m - de 125 PVC – 1038,5 m - de 110 PVC – 267,5 m - de 90 PVC – 667,5 m Przyłącza wodociągowe - de 63 PVC – 13,0 m - de 50 PVC – 548,5 m - de 40 PVC – 31,5 m - de 32 PVC – 516,5 m - de 32 PVC – 33,0 m wydatek niekwalifikowalny Część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Połchowo w gminie Węgorzyno. W skład zadania wchodzą: Zlewnia Ps3 „Połchowo” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 784,5 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 464,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 319,5 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 52,5 m - przepompownie Ps3 szt. 1 Zlewnia Ps5 „Oczyszczalnia” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø315 PVC – 6,0 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 6,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø160 PVC – 39,5 m, - kanalizacja tłoczna Ø 125 PE – 644,0 m - przepompownie Ps3 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 125 PVC – 774,0 m - de 90 PVC – 9,0 m Przyłącza wodociągowe - de 50 PVC – 146,5 m - de 32 PVC – 396,0 m - de 32 PVC – 165,0 m wydatek niekwalifikowalny Część III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Nowy Świat i ul. Runowska w Węgorzynie. W skład zadania wchodzą: Zlewnia Ps4 „Nowy Świat” - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 4,5 m - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 1181,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 495,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 64,5 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 465,0 m - przepompownie Ps4 szt. 1 Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć wodociągowa - de 160 PVC – 735 m - de 125 PVC – 437,5 m - de 90 PVC – 171,0 m Przyłącza wodociągowe - de 32 PVC – 472,0 m - de 32 PVC – 36,5 m wydatek niekwalifikowalny Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Sieć kanalizacji deszczowej - DN 300 – 158,0 m - DN 250 – 123,0 m - DN 160 – 38,5 m przykanaliki do 12 wpustów drogowych - wpusty drogowe szt. 12 Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym. Część IV Budowa zbiorników wody czystej w Węgorzynie. W skład zadania wchodzi: Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemności 200 m³ - kplt. 2 Komory zasuw DN 2500 – kplt. 2 Odwodnienie zbiorników De 200 PVC – 132 m Ø 200 stal. – 6 m Rurociągi doprowadzające i odprowadzające wodę czystą De 200 PE – 77,5 m De 160 PE – 79 m DN 200 stal. – 5 m DN 150 stal. – 5 m DN 100 stal. – 5 m Droga dojazdowa z sięgaczem – 61,6 m Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: dla części I w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zl), dla części II w kwocie 35 000,00 zł (słownie trzydzieści pięć tysięcy zł) dla części III w kwocie 50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy zł) dla części IV w kwocie 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy zł) 12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110 ze zm.) 12.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 12.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami 12.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami 12.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 12.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 12.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 12.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz w gwarancjach i poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KONTRAKTY: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Runowo Pomorskie w gminie Węgorzyno” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Połchowo w gminie Węgorzyno” ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Nowy Świat i ul. Runowska w Węgorzynie” „Budowa zbiorników wody pitnej w Węgorzynie” oznaczenie sprawy: ZP.271.11.2018
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie pisemnej tzn. (oświadczenie własne) sporządzonego zgodnie z załączonym wzorem, które zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia oświadczenie własne w następujących częściach: II, III sekcja A, B, C, D, IV sekcja A, B, C oraz część VI. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie własne należy podpisać i dołączyć do oferty. 8.2 Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie RODO załącznik nr 1 do SIWZ. 8.3 Informację o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn., „doświadczenie kierownika robót sanitarnych” której wzór stanowią załączniki nr 6, do SIWZ. 8.4 Informację o udzielonej „gwarancji”, w załącznik nr 2 do SIWZ. 8.5 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postepowania, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.6 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia własnego, o którym mowa w ust. 8.5 dotyczącego tego podmiotu. 8.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.5 dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie (w formie oświadczenia własnego). 8.8 Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 8.9 W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oświadczenia własnego, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo/a. 8.10 Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądzu. 9. Wykonawcy występujący wspólnie 9.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. 9.2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 9.3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.4. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 9.1, 9.2 SIWZ powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 9.5. Wykonawcy, o których mowa w pkt 9.1 i 9.2 SIWZ, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 9.7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 9.8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 9.9. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 8 ust 8.1, 8.16 oraz 8.19 SIWZ. 9.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz Ofertowy. 9.11. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wypełnić oświadczenie własne część IV punkt B. 9.12. W zakresie spełnienia warunków punkt 7.1.2. b) wskaźnik płynności finansowej podpunkt 1.2) wystarczy, że spełni jeden z członków konsorcjum ten z najwyższymi rocznymi obrotami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach