Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa książek dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ogłasza przetarg

 • Adres: 75415 Koszalin, Plac Polonii
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 481 540 , fax. 943 481 550
 • Data zamieszczenia: 2019-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
  Plac Polonii 1
  75415 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 481 540, fax. 943 481 550
  REGON: 27720400019
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kbp.koszalin.ibip.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Biblioteka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa książek dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa książek dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, nowości, wznowienia o tematyce obejmującej: beletrystykę, literaturę piękną, naukowo - popularną, dziecięco - młodzieżową, słowniki, atlasy, encyklopedie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której jest mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp. przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach