Przetargi.pl
Świadczenie usług geodezyjnych

Gmina Wisła ogłasza przetarg

 • Adres: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 855-24-25 , fax. 033 855-29-95
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisła
  Plac Bogumiła Hoffa 3 3
  43-460 Wisła, woj. śląskie
  tel. 033 855-24-25, fax. 033 855-29-95
  REGON: 07218236700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wisla.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług geodezyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje usługi geodezyjne świadczone na rzecz Urzędu Miejskiego w Wiśle w roku 2014 do łącznej wartości 105 tys. PLN brutto a w szczególności, prace geodezyjne w zakresie : 1. podziałów nieruchomości 2. wznowienia granic 3. pomiarów uzupełniających sytuacyjno-wysokościowy 4. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (obiekty budowlane i sieci uzbrojenia terenu) 5. wytyczenia obiektów budowlanych 6. innych prac geodezyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.um.wisla.pl/SIWZ/uslugi_geodezyjne2014/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach