Przetargi.pl
Dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2014r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 1A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4717697 w. 31, 4732576 , fax. 032 4732576
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Wielkopolska 1A 1A
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 4717697 w. 31, 4732576, fax. 032 4732576
  REGON: 00100399200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.jastrzebie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2014r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek w postaci nowości i wznowień z zakresu beletrystyki, literatury naukowej, popularno-naukowej oraz dziecięco-młodzieżowej w 2014r. z wyłączeniem podręczników szkolnych, kolorowanek itp. wykonana własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju wydanych przez wydawnictwa wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 220000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach