Przetargi.pl
Stała obsługa w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Pieszycach w latach 2010-2011.

Gmina Miejska Pieszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 58-250 Pieszyce, ul. Kościuszki 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8365487, 8365488 , fax. 074 8367230
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Pieszyce
  ul. Kościuszki 2 2
  58-250 Pieszyce, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8365487, 8365488, fax. 074 8367230
  REGON: 89071784600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.pieszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stała obsługa w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Pieszycach w latach 2010-2011.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Stała obsługa w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Pieszycach w latach 2010-2011. Zakres usługi obejmuje naprawy cząstkowe nawierzchni dróg gminnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pieszyce.sisco.info/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach