Przetargi.pl
Dostawa materiałów z zakresu gospodarki łowieckiej, rolnej i szkółkarskiej w Nadleśnictwie Milicz

Nadleśnictwo Milicz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3809301, 302, 303 , fax. 071 3840344
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Milicz
  ul. Trzebnicka 18 18
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3809301, 302, 303, fax. 071 3840344
  REGON: 93102402000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.lasy.gov.pl/milicz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów z zakresu gospodarki łowieckiej, rolnej i szkółkarskiej w Nadleśnictwie Milicz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa niżej wyspecyfikowanych tak co do asortymentu jak i ilości materiałów do gospodarki łowieckiej, rolnej i szkółkarskiej w Nadleśnictwie Milicz rodzaj ilość buraki pastewne 42000 kg kukurydza ziarno 26000 kg kukurydza kiszonka 60000 kg mieszanka zbożowa dla bażantów 1100 kg nasiona kukurydzy siewnej 24 j.ś. ziemniaki 32000 kg sól lizawkowa 2800 kg preparat do odrobaczania zwierzyny 40 kg polifoska 6-20-30-3 5450 kg mocznik 4200 kg sól potasowa 2500 kg nasiona mieszanki pastewnej 10.5 kg środki chwastobójcze Milagro ekstra 8 l owies siewny 250 kg nasiona żyta 100-letniego 70 kg siano 5000 kg cebula 1500 kg środ.chem.Lumax 22 l środ.chem. Basforiel 40 l środ.chem. Raundup 6 l nasiona gryki 200 kg 2 Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów transportem wykonawcy do Leśnictwa Łow. Kubryk , Wróbliniec i Szkółki Świętoszyn zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących max. 20% wartości zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 030000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.lasy.gov.pl/milicz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach