Przetargi.pl
Sprzedaż oleju opałowego dla Nadleśnictwa Gidle do 31.03.2015 roku

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle ogłasza przetarg

 • Adres: 97-540 Gidle, Niesulów 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (34) 327 29 70 , fax. (34 ) 327 29 70
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
  Niesulów 3 3
  97-540 Gidle, woj. łódzkie
  tel. (34) 327 29 70, fax. (34 ) 327 29 70
  REGON: 15002656900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/gidle
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa reprezentowany przez PGL LP Nadleśnictwo Gidle

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż oleju opałowego dla Nadleśnictwa Gidle do 31.03.2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby szkółki leśnej w przewidywalnej ilości 50 000 litrów. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania określone w Polskiej Normie - olej opałowy PN-C-96024:2011
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_gidle/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach