Przetargi.pl
Likwidacja barier transportowych w Gminie Rzeczyca poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Gmina Rzeczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 97-220 Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7106176 , fax. 044 7105220
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzeczyca
  ul. Tomaszowska 2 2
  97-220 Rzeczyca, woj. łódzkie
  tel. 044 7106176, fax. 044 7105220
  REGON: 00054927500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeczyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja barier transportowych w Gminie Rzeczyca poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu typu mikrobus w wersji standardowej, 9-osobowy ( 8 osób niepełnosprawnych + kierowca), przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich, wyposażony w windę, podjazd lub inne specjalistyczne urządzenie. Samochód musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 lub 2014 roku, wolny od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, , Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydany przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 ze zm). Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazdy do ruchu drogowego na terenie kraju. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać : kartę pojazdu, aktualne świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, oraz dwa komplety kluczyków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzeczyca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach