Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą materiałów do naprawy dróg.

Urząd Gminy Wodzierady ogłasza przetarg

 • Adres: 98-105 Wodzierady, 24
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 677 33 22 , fax. 043 677 33 15
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Wodzierady
  24
  98-105 Wodzierady, woj. łódzkie
  tel. 043 677 33 22, fax. 043 677 33 15
  REGON: 00054919200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzierady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą materiałów do naprawy dróg.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres usługi obejmuje: - szlaka - do 1000ton, - tłucznia kamiennego - do 2000ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 166300006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wodzierady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną