Przetargi.pl
Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego od strony ul. POW

Gmina Wieluń ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8860249 , fax. 43 8860260
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieluń
  Plac Kazimierza Wielkiego 1 1
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 43 8860249, fax. 43 8860260
  REGON: 73093475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego od strony ul. POW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót obejmuje: - wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, - wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej o gr. 8 cm, - ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm, - ułożenie krawężników betonowych 12x25 cm, - wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: a) projekcie budowlanym; b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 45233000-9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający - Gmina Wieluń wymaga wniesienia wadium do dnia 10.02.2014 r. do godz. 13.00 w wysokości 2 680,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.wielun.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach