Przetargi.pl
Zakup materiałów biurowych i środków czyszczących

Gmina Inowłódz ogłasza przetarg

 • Adres: 97-215 Inowłódz, ul. Spalska 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 710 12 33 , fax. (044) 710 12 33
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Inowłódz
  ul. Spalska 2 2
  97-215 Inowłódz, woj. łódzkie
  tel. (044) 710 12 33, fax. (044) 710 12 33
  REGON: 59064799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowlodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup materiałów biurowych i środków czyszczących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, wniesienie) materiałów biurowych i środków czyszczących do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy w Inowłodzu, ul. Spalska 2, zgodnie z załączonymi wykazami rzeczowo-ilościowymi. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza materiały równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. CZĘŚĆ I. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport i dostarczenie materiałów biurowych. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ZAŁĄCZNIKU nr 6 do SIWZ. 4. CZĘŚĆ II. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport i dostarczenie artykułów higienicznych i środków czystości. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ZAŁĄCZNIKU nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.inowlodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach