Przetargi.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-643 Łódź, ul. Żeligowskiego 32/34
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6332346 , fax. 042 6332346
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Łodzi
  ul. Żeligowskiego 32/34 32/34
  90-643 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6332346, fax. 042 6332346
  REGON: 01251326200124
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja ubezpieczenia społecznego rolników

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów eksploatacyjnych do Oddziału Regionalnego w Łodzi wraz z udostępnieniem systemu do elektronicznego składania zamówień. 2.Wykaz zamawianych materiałów eksploatacyjnych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, będący również formularzem oferty. 3.Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie do jednostek organizacyjnych zamawiającego wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał w załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca, najpóźniej w terminie przewidzianym na składanie ofert, wniesie wadium. Dla zamawiającego oznacza to, że w terminie do dnia 7 lutego 2014 r. wadium zostanie zaksięgowane na jego rachunku bankowym. Wysokość wadium została określona przez zamawiającego na kwotę 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, 00/00). 2.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem na konto zamawiającego w banku NBP O/O Łódź, numer rachunku: 36 1010 1371 0007 5218 9320 0000, z adnotacją: Wadium na materiały eksploatacyjne - znak sprawy 2310/2/2014, 3.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 4.Wadium tego wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek tego wykonawcy, który wycofał wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przed upływem terminu do składania ofert. 6.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie wskazanym przez zamawiającego. 7.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego przez zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający tego wymagał, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 4)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn, które nie leżą po jego stronie. 9.W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, powinna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, z tym, że oryginał dowodu wniesienia wadium może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krus.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach