Przetargi.pl

ZP/17/2014 Dostawa implantów wraz z akcesoriami do systemów zastawkowych do leczenia wodogłowia dla Instytutu CZMP

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" ogłasza przetarg

 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 52; 271 17 53 , fax. 42 271 17 50
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
  ul. Rzgowska 281/289 281/289
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

  ZP/17/2014 Dostawa implantów wraz z akcesoriami do systemów zastawkowych do leczenia wodogłowia dla Instytutu CZMP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  ZP/17/2014 Dostawa implantów wraz z akcesoriami do systemów zastawkowych do leczenia wodogłowia dla Instytutu CZMP
  Pakiet 1
  1.Dren otwarty o długości 110 cm, perforowany na końcu (długość perforacji na odcinku 23 mm), o średnicy wewnętrznej 1,1 mm i średnicy zewnętrznej 2,5 mm, mający zastosowanie jako dren przedsionkowy i otrzewnowy - 40 szt
  Pakiet 2
  1.Igły tępe, metalowe typu Luer - 40 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331841004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
  Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 780,00 PLN, słownie: Siedemset osiemdziesiąt PLN 00/100. Łączna kwota wadium jest sumą kwot wadium na poszczególne pakiety.
  Wadium z podziałem na pakiety kształtuje się następująco:
  Pakiet nr 1: 370,00 - Trzysta siedemdziesiąt PLN 00/100
  Pakiet nr 2: 410,00 - Czterysta dziesięć PLN 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iczmp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach