Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia, serwis komputerowy oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu pn.: Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio

Gmina Brzeźnio ogłasza przetarg

 • Adres: 98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8203026, 043 8203024 , fax. 043 8203671
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnio
  ul. Wspólna 44 44
  98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie
  tel. 043 8203026, 043 8203024, fax. 043 8203671
  REGON: 73093443000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia, serwis komputerowy oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu pn.: Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawów komputerowych, drukarek, serwis komputerowy oraz ubezpieczenie komputerów: 1.1 Dostawa 65 szt. zestawów komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych będących gospodarstwami domowymi. Zestawy komputerowe muszą składać się z jednostki komputera stacjonarnego, monitora, klawiatury, listwy zasilającej wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym, pakietem biurowym, programem ochrony rodzicielskiej oraz oprogramowaniem antywirusowym. 1.2 Dostawa 97 szt. zestawów komputerowych dla Jednostek podległych. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych gminie, będą w zależności od jednostki komputerami stacjonarnymi lub komputerami przenośnymi (notebookami) z zainstalowanym systemem operacyjnym, pakietem biurowym. 1.3 Dostawa 8 szt. drukarek laserowych dla Jednostek podległych gminie. 1.4 Przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu. Z każdego gospodarstwa domowego w szkoleniu wezmą udział po 2 osoby. Razem przeszkolonych zostanie 130 osób. Szkolenia przewidziano w maksymalnie 20 osobowych grupach, tak aby każdy uczestnik miał bezpośredni dostęp do komputera. W ramach kursu osoba prowadząca przekaże teoretyczno-praktyczne wiadomości uczestnikom. 1.5 Serwis sprzętu komputerowego - 65 szt. należących do Beneficjentów Ostatecznych. 1.6 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 65 szt. należących do Beneficjentów Końcowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Dostarczane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie używane i obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w Opisie przedmiotu zamówienia w pełnym podanym zakresie, z uwzględnieniem wszystkich określonych w tym dokumencie wymagań. II. Dostawa poszczególnych egzemplarzy sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu firmowym producenta, odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r Nr 96, poz. 620) 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 Bank Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu, ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio z dopiskiem: wadium - Oznaczenie sprawy: R.271.2.2014. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2)-5), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2)-5), należy złożyć wraz z ofertą, w odrębnej kopercie oznaczonej: Dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, szkolenia, serwis komputerowy oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektu pn.: Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio. Oznaczenie sprawy: R.271.2.2014 5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Przy ustalaniu zaistnienia przesłanek z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający będzie opierał się na opinii Urzędu Zamówień Publicznych, która jest udostępniona pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;981; zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art._46 _ ust._4a_ustawy_-_prawo_zamowien_publicznych..html

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznio.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach