Przetargi.pl
Remont drogi w m. Łaznówek - Etap I

Gmina Rokiciny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-221 Rokiciny, ul. Tomaszowska 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7195010 , fax. 44 7195012
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rokiciny
  ul. Tomaszowska 9 9
  97-221 Rokiciny, woj. łódzkie
  tel. 44 7195010, fax. 44 7195012
  REGON: 59064822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokiciny.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi w m. Łaznówek - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi (działka nr ew. 148 obręb Łaznówek) w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej (nakładki) o szerokości 3,50 m oraz poboczy o szer. 0,50 m i grub. 10 cm. Długość odcinka drogi objęta remontem 300mb. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera również (załącznik nr 7 do SIWZ): a) Projekt budowlano - wykonawczy. b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. c) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie, a kserokopie załączyć do oferty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9 (parter, wejście C). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego: PBS Tomaszów Maz./Filia Rokiciny 94 8985 0004 0090 0905 2777 0103 z dopiskiem wadium - Remont drogi w m. Łaznówek Etap I 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną przez wykonawcę. 5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (wejście C) w osobnej kopercie razem z ofertą. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. 6. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 7. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rokiciny.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach