Przetargi.pl
Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiekcie Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej (CTI PŁ) przy ul. Wólczańskiej 217/223 w Łodzi o łącznej powierzchni użytkowej 4503,62 m?.

Politechnika Łódzka - Centrum Technologii Informatycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 631 26 45 , fax. 42 636 64 61
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka - Centrum Technologii Informatycznych
  ul. Żeromskiego 116 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 631 26 45, fax. 42 636 64 61
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiekcie Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej (CTI PŁ) przy ul. Wólczańskiej 217/223 w Łodzi o łącznej powierzchni użytkowej 4503,62 m?.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiekcie Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej (CTI PŁ) przy ul. Wólczańskiej 217/223 w Łodzi o łącznej powierzchni użytkowej 4503,62 m?. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane zabezpieczenie oferty przez wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach