Przetargi.pl
sprawa 104/P/2014 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach przy ul. Piotra Skargi 7, Piotra Skargi 9, Piotra Skargi 12, Jagiellońskiej 28, Jagiellońskiej 38 oraz Obrońców Bydgoszczy 11 wraz z budową węzłów cieplnych zasilających te instalacje oraz adaptacją pomieszczeń na pomieszczenia węzłów w tych budynkach.

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3481600 , fax. 052 3481607
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3481600, fax. 052 3481607
  REGON: 09045850700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego - Pełnomocnik Miasta Bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprawa 104/P/2014 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach przy ul. Piotra Skargi 7, Piotra Skargi 9, Piotra Skargi 12, Jagiellońskiej 28, Jagiellońskiej 38 oraz Obrońców Bydgoszczy 11 wraz z budową węzłów cieplnych zasilających te instalacje oraz adaptacją pomieszczeń na pomieszczenia węzłów w tych budynkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sprawa 104/P/2014 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach przy ul. Piotra Skargi 7, Piotra Skargi 9, Piotra Skargi 12, Jagiellońskiej 28, Jagiellońskiej 38 oraz Obrońców Bydgoszczy 11 wraz z budową węzłów cieplnych zasilających te instalacje oraz adaptacją pomieszczeń na pomieszczenia węzłów w tych budynkach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.adm.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach