Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwichowo, Gmina Kęsowo.

Gmina Kęsowo ogłasza przetarg

 • Adres: 89-506 Kęsowo, ul. Główna 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3344091 , fax. 052 3344022
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kęsowo
  ul. Główna 11 11
  89-506 Kęsowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3344091, fax. 052 3344022
  REGON: 09235112700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kesowo.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ludwichowo, Gmina Kęsowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - przebudowa drogi z masy mineralno - asfaltowej, szer. 3,50 m, 465,70 mb, - umocnienie istniejących zjazdów z masy mineralno - asfaltowej w ilości 13 szt. 145,30 m2 - mocnienie istniejących poboczy kruszywem kamiennym łamanym, szer. 2 x 0,50 m = 465,70 m2 Konstrukcja nawierzchni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm, szer. 3,50 m; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm, szer. 3,60 m; - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubości 5cm, szer. 3,70 m; - dolna warstwa podbudowy z tłucznia betonowego 0/63mm, gr. 20cm, szer. 3,70m; Powyższe warstwy konstrukcyjne zastosowane do utwardzenia istniejących zjazdów. Pobocza gruntowe umocnione na całej długości modernizowanej drogi kruszywem kamiennym łamanym o frakcji ziaren 0 - 31,5 mm, gr. 10 cm. Szerokość umocnienia poboczy 2 x 0,50 m. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na przyległe tereny poprzez zastosowanie pochylenia poprzecznego powierzchni korony drogi na odcinkach prostych 2%, jak również poprzez zastosowanie przekroi poprzecznych o spadku jednostronnym - wg istniejących spadków - 2%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga vadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kesowo.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach