Przetargi.pl
Prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące tereny kompleksów wojskowych położonych w woj. łódzkim oraz kujawsko-pomorskim.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Podchorążych 33 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Państwowa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące tereny kompleksów wojskowych położonych w woj. łódzkim oraz kujawsko-pomorskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące tereny kompleksów wojskowych:ELEMENT I:położonego w woj. łódzkim, powiat łódzki-wschodni, jednostka ewidencyjna: 100607_5 Koluszki-obszar wiejski, obręb 7-Gałków Mały, działki nr 1010, 1011, 1012 i 1013 o łącznej powierzchni 83,1842 ha.ELEMENT II:położonych w woj. łódzkim, pow. m. Łódź,a)jednostka ewidencyjna 106104_9 Łódź-Polesie, obręb nr P-17, działki nr 32/13, 34/3, 35/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/6, 41/7, 41/14, 41/22 o łącznej powierzchni 11,0003 ha,b)jednostka ewidencyjna 106102_9 Łódź-Bałuty, obręb B-54, działki nr 113/15, 113/16, 113/18, 113/20, 113/20, 113/22 o łącznej powierzchni 7,3460 ha.ELEMENT III:położonego w woj. łódzkim, powiat zgierski, jednostka ewidencyjna: 102003_1 Zgierz, obręb 130, działki nr 249/4, 249/5, o łącznej powierzchni 22,8400 ha.ELEMENT IV:położonych w woj. łódzkim,a)powiat łaski, jednostka ewidencyjna 100302_4 Łask-miasto, obręb 14, działki nr 419, 420, 421, 422 o łącznej powierzchni 14,8924 ha,b)powiat sieradzki, jednostka ewidencyjna 101401_1 Sieradz, obręb 2 działki nr 1/1, 1/2, 1/3, obręb 25 działki nr 42, 43, 44 o łącznej powierzchni 45,5675 ha.ELEMENT V:położonego w woj. kujawsko-pomorskim, powiat m. Grudziądz, jednostka ewidencyjna 046201_1 Grudziądz, obręb 4, działki nr 1/12, 7 o łącznej powierzchni 70,0561 ha.ELEMENT VI:położonych w woj. kujawsko-pomorskim,a)powiat m. Grudziądz, jednostka ewidencyjna 046201_1 Grudziądz, obręb 29 działki nr 1, 2, 3, 4, 7/7, obręb 31 działka nr 2/2 o łącznej powierzchni 15,3085 ha,b)powiat m. Grudziądz, jednostka ewidencyjna 046201_1 Grudziądz, obręb 32 działka nr 4, obręb 38 działki nr 8, 26/1 o łącznej powierzchni 5,3143 ha,c)powiat chełmiński, jednostka ewidencyjna 040401_1 Chełmno, obręb 3, działki nr 420/31, 420/39 o łącznej powierzchni 11,5357 ha.Prace geodezyjne obejmować będą wykonanie nowego pomiaru wszystkich szczegółów terenowych zawartych w I, II i III grupach dokładnościowych (za wyjątkiem konturów użytków gruntowych i oddziałów leśnych), określonych w par 28 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263, poz. 1572). Dla ELEMENTU I pomiarem należy objąć również inne szczegóły sytuacyjne niezbędne do wykonania planu schematycznego wojskowej bocznicy kolejowej (wbk) nr 164, której początkiem jest odgałęzienie na linii kolejowej nr 25 (Łódź Kaliska-Dębica) i nr 17 (Łódź Fabryczna-Koluszki), na stacji Gałkówek, w km 53,572 rozjazdem nr 10, o długości ok. 7,6 km.Prace kartograficzne obejmować będą sporządzenie:a)mapy terenu zamkniętego tj. wielkoskalowego opracowania kartograficznego, zawierającego aktualne informacje o przestrzennym usytuowaniu: budynków, budowli i urządzeń budowlanych (ich czołówki, wysokości i numery ewidencyjne), istniejących i uzgodnionych projektach sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych, innych obiektów topograficznych oraz elementów ewidencji gruntów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.,b) mapy tematycznej inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń wraz z tabelarycznym wykazem długości i powierzchni poszczególnych elementów.c)dla ELEMENTU I Specyfikacji należy dodatkowo wykonać plan schematyczny wojskowej bocznicy kolejowej (wbk) nr 164.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium na całość zamówienia w wysokości: Element I - 2.000,00 zł., Element II - 800,00 zł., Element III - 1.000,00 zł. , Element IV - 1.800,00 zł., Element V - 1.900,00 zł., Element VI - 1.200,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach